Přejít na hlavní obsah
Moderní dopravní terminál 21. století.

Vedení města nám zadalo za úkol vypracovat studii na novou podobu smíchovského dopravního terminálu. Výběrové řízení vyhrálo architektonické studio A69 – architekti, které následně zpracovalo návrh terminálu. Po projednání s aktéry v území a v koordinaci se Správou železnic, byly zahájeny práce na podrobnější dokumentaci. Architektonický ateliér společně s projektantem, kterým je sdružením firem SUDOP PRAHA, SUDOP EU a Metroprojekt, vypracovává kompletní projekt budoucího moderního dopravního uzlu. Nová podoba smíchovského nádraží by měla sjednotit dopravní uzly a nabídnout rychlejší a celkově snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – tedy lépe propojit vlaky, autobusy, MHD, metro i parkoviště P+R. Půjde-li vše dobře, výstavba bude dokončena v roce 2025.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2021 
Průběh: 
2021 – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
2022 – dokumentace pro stavební povolení
2023 – dokumentace pro výběr zhotovitele a výběr zhotovitele stavby
Dokončení: 2026

Kolik to bude stát?

7,5 mld. Kč (aktuální cena po zpřesnění a necenění projekčních prací)

Kdo to bude dělat?

Studie: A69 – architekti 
Následná dokumentace: A69 – architekti, SUDOP PRAHA, SUDOP EU, METROPROJEKT Praha 

Úloha IPR

Zadavatel urbanisticko-dopravní studie, do roku 2020 koordinátor projektu

Forma

Urbanisticko-dopravní studie 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Proměna smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál
 • Výstavba nového terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy nad železniční stanicí
 • Výstavba parkoviště P+R s napojením na ulici Dobříšskou až pro 1 000 stání
 • Výstavba B+R v několika místech s celkovou kapacitou až 1 000 kol
 • Revitalizace přednádražního prostoru a změna uspořádání dopravy
 • Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – vlak, autobus, MHD, metro, parkoviště P+R
 • Elektrizace autobusové dopravy na terminálu
 • Doplnění historické haly z 50. let novou částí s obchody a zázemím pro cestující
 • Vznik administrativní budovy Správy železnic
 • Pěší lávka propojující přednádražní prostor a novou zástavbu severozápadně od železniční stanice jako součást nové platformy nad stanicí

Co se konkrétně změní?

Autobusová doprava

 • Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov. Návrh počítá s přesunutím této autobusové dopravy do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice.
 • Městské autobusy budou naopak končit v nově uspořádaném přednádražním prostoru.
 • Na Knížecí zůstává obsluha autobusů městské dopravy.

Přednádražní prostor

 • Nyní nereprezentativní prostor před nádražím se promění díky novému uspořádání zastávek tramvají a autobusů a umožní tak cestujícím jednodušší přesun na nádraží.
 • Tramvajová trať se narovná a oddálí od obytných domů, což sníží hluk.
 • Návrh počítá i s osazením nových stromů a zútulněním celého prostoru.
 • V přednádražní prostoru se počítá se zklidněním průjezdné dopravy, tak aby byl vytvořen příjemný prostor pro cestující.

Parkoviště

 • Nový terminál je naplánován tak, aby co nejméně zatěžoval své okolí.
 • Proto budou vjezdy na P+R parkoviště pouze z městského okruhu a nedojde tak ke zvýšení dopravy v ulici Nádražní.
 • P+R parkoviště bude mít až 1 000 stání. 
  Parkoviště B+R bude mít kapacitu na 1 000 kol.

Okolí smíchovského nádraží

 • Díky přesunu většiny autobusové dopravy do nového terminálu bude moci v ulici Na Knížecí vzniknout nové náměstí.
 • Studie dále plánuje nový bezbariérový vstup do stanice metra, včetně nového napojení celého terminálu na stanici metra.
 • V neposlední řadě se počítá se zastřešením nového terminálu, což sníží hluk železnice.

Nádražní hala

 • V rámci studie je ponechána historická hala z 50. let, která je pouze doplněna o novou část s obchody a zázemím pro cestující.
 • V rámci projektu bude odstraněna dostavba této haly realizovaná v 80. letech v souvislosti s výstavbou metra B, dojde tak o odhalení původního průčelí budovy.
 • Novinkou také je, že hala propojí oba nádražní podchody.
  Na halu naváže i nové administrativní křídlo nádraží, které bude budoucím sídlem Správy železnic. Podoba tohoto křídla ještě není dokončena neboť probíhá architektonická soutěž.

Detailnější popis projektu

Historie

 • Nádraží Praha-Smíchov je jednou z významných pražských železničních stanic.
 • Coby konečná stanice České západní dráhy vedoucí z Bavorska přes Plzeň na předměstí Prahy  – Smíchov byl tehdy samostatnou obcí – zahájilo provoz v roce 1862.
 • V roce 1872 zaústila do stanice Buštěhradská dráha spojkou od Hostivic. Tato trať, zvaná Pražský Semmering, měla samostatné nádraží.
 • V témže roce byla na Smíchov dovedena Pražská spojovací dráha, která vedla přes vltavský železniční most, stanici Vyšehrad a dnešní hlavní nádraží do Výhybny Hrabovka. Do roku 1888 se byla využívána pouze pro nákladní dopravu.
 • Roku 1873 byla uvedena do provozu trať Pražsko-duchcovské dráhy z Mostu, zřízená především kvůli dopravě uhlí.
 • Nádraží neslo různá pojmenování: od roku1895 se stanice nazývala Smíchov, v letech 1909–1920 Smíchov státní nádraží, desítky let také nádraží Západní dráhy nebo Západní nádraží.
 • Původní budova nádraží České západní dráhy byla v letech 1953–1956 nahrazena funkcionalistickou stavbou od Jana Zázvorky staršího a Jana Žáka. Výrazným prvkem výzdoby interiéru je sgrafito s budovatelskou tematikou od Richarda Wiesnera v odbavovací hale.
 • Roku 1985 doznalo nádraží dalších úprav kvůli napojení na pražské metro.

Aktuální stav

 • Smíchovské nádraží funguje v současné době jako přestupní terminál Pražské integrované dopravy, který používají cestující přijíždějící do Prahy z jihu a západu země k přestupu na linky MHD – autobusy, tramvaje, metro.
 • Do prostoru smíchovského nádraží směřují železniční spoje od Berouna, Plzně, Příbramska a Rudenska a autobusová doprava z jihu a západu ve směru Beroun, Zbraslav, Dobříš, Štěchovice, Sedlčany.
 • Nádražní ulice je nepřehledným místem s převažujícím dopravním charakterem.
 • Série podélných bariér v podobě dopravních linií, zábradlí, opěrných stěn, ramp a neprostupných záhonů omezuje prostupnost a orientaci.
 • Místo je významně ovlivněno množstvím ploch odstavů autobusů, které zabírají možná 70 % ploch veřejného prostranství.
 • Vazby mezi metrem, autobusy a tramvajemi jsou nečitelné a nelogické.