Přejít na hlavní obsah
Hřbitovy jsou nedílnou součástí každého města.

Myslíme proto na úpravu a péči, kterou tyto prostory potřebují. Správa pražských hřbitovů vyhlásila ve spolupráci s námi urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení rozšíření hostivařského hřbitova. Cílem bylo nalézt podobu nově založeného hřbitovního oddělení, které bude sloužit důstojnému uložení zpopelněných lidských ostatků. Zvítězil návrh autorského týmu ve složení Stanislav Krčmárik, Ľubica Lašáková, Lukáš Radošovský, Róbert Bakyta, Matúš Grega-Jakub, Peter Janeček a Ivan Boroš.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Rozšíření o kolumbárium a vsypovou louku v jižní ose
  • Umístění ostatků zesnulých do hřbitovních zdí
  • Vznik asketicky jednoduchého ortogonálního prostoru členěného na tři části – vstupní prostor, zázemí a prostor kolumbária se vsypovou loukou
  • Zajištění umělého osvětlení v ambientní intenzitě
  • Vznik lesoparku pro místní obyvatele vedle samotného hřbitova
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016
Dokončení: 2021

Kolik to bude stát?

30 mil. Kč 

Kdo to bude dělat?

Stanislav Krčmárik, Róbert Bakyta, Lukáš Radošovský

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Urbanisticko-architektonická veřejná anonymní jednokolová projektová soutěž

Soutěž

Cílem soutěže bylo nalézt optimální řešení nově založeného hřbitovního oddělení, které bude svou funkcí a výrazem splňovat základní podmínku – důstojné uložení zpopelněných lidských ostatků. 

Porota

Členové poroty – závislí

Mgr. Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů
Ing. arch. Vladimír Lavrík, hlavní architekt MČ Praha 15
Ing. arch. Filip Ditrich, IPR

Členové poroty – nezávislí

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze
Ing. arch. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. Jaroslav Svoboda, Gostiwar, z. s. – místní občanské sdružení

Náhradník – závislý

Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy

Náhradník – nezávislý

Ing. arch. Jan Kovář

Soutěžní návrhy
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
1. místo
Autorský tým

Ing. arch. Stanislav Krčmárik, ing. Ľubica Lašáková, Ing. arch. Lukáš Radošovský, Ing. arch. Róbert Bakyta, Matúš Grega-Jakub, Ing. arch. Peter Janeček a Ing. Ivan Boroš

Porota ocenila přesvědčivost a čistotu architektonického řešení, které pracuje s minimem prvků, a nadčasovost zvoleného konceptu. Kreativním přístupem k tradici dochází ke kultivaci místa, které je dnes neukotvené. Návrh svým uzavřeným charakterem přirozeně navazuje na stávající strukturu hřbitova. Prostor se zřetelně vymezuje ze svého okolí a vytváří silné jasně definované místo určené ke kontemplaci. Porota rovněž pozitivně hodnotila inovativní ukládání uren, které se stávají součástí architektury místa a i přes četnost uložení nikterak neruší ústřední meditativní prostor. Navrhované řešení ústředního prostoru má potenciál žít v čase, vyvíjet se a fungovat buď jako vsypová loučka nebo se může postupně stát jiným prostorem reflektujícím využití hřbitova. Je nutné prověřit samostatný způsob ukládání uren do zdi a materiálové a technické provedení. Navržené parkování u komunikace není reálné, charakter návrhu však umožňuje jeho přemístění.
2. místo
Autorský tým

Ing. arch. Alexander Kotačka, Ing. arch. Eva Pyková, Vít Beran DiS., Bc. Martin Král

Porota oceňuje přirozený způsob, jakým se krajina integruje do řešeného území. Otevřený koncept by umožňoval potřebné modifikace a život v čase. Jedná se o krajinnou architekturu, která se vyznačuje velkou působivostí. Z ústřední cesty vybíhají paprsky vytvářející tu intimní, tu propojená místa. Návrh nedostatečně reflektuje přítomnost poměrně hlučné komunikace. Tichá krajina by byla z její strany neustále atakována. Tento problém je však řešitelný. Hlavní nedostatkem návrhu je skutečnost, že při realizaci 1. etapy, tedy malé části projektu, by z celku zbylo pouhé torzo. Navržený koncept by zůstal nečitelný. Porota oceňuje ideu kaple, byť je umístěna mimo řešené území. Jedná se o dominantu, která vytváří přirozený uzel, těžiště i vstupní bránu. Z návrhu nevyplývá, jakému ritu by sloužila, ale přináší do řešení další důležitý rozměr.
2. místo
Autorský tým

Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga, MArch. Daniela Majzlanová, Ing. arch. Pavol Husár

Porota oceňuje celkový konceptuální přístup a originálnost myšlenky, kterou se návrh výrazně liší od ostatních. Spíše než cílovou podobu hřbitova přináší strategii jeho postupného rozvoje. Jedná se o otevřený koncept umožňující více budoucích podob hřbitova. Přesvědčivým způsobem pracuje se systémem moduloru, ať už v základním rastru, nebo ve zcela novém revolučním způsobu pohřbívání. Kapacita hřbitova by byla díky užití modulů obrovská. Nabízí tak alternativu odlišnou od původního zadání, a tou je možnost zřídit centrální pohřebiště, které ale není dostatečně urbanisticky a krajinářsky prověřeno. Návrh reaguje na širší kontext „velké Prahy“ a přilehlých sídlišť. Jelikož je prostor vyplněn pouze jedním systémem pohřbívání, vznikají obavy, zda by se takto razantní změna ujala a zda by bylo řešení v tomto rozsahu životaschopné z pohledu uživatelů. Modulovost, v níž spočívá síla návrhu, je ale zároveň i její slabostí. Postupně by se mohla dostavit jistá schematičnost a stereotypnost, která by při vyšší hustotě modulů stírala tragickou jedinečnost každé smrti.
3. místo
Autorský tým

Ing. arch. Jan Foretník, Bc. Tereza Novotná

Návrh pracuje s klasickým modelem hřbitova s pravidelnou strukturou hrobových míst. Tento model zároveň radikálně rozděluje cestou – trasou obehnanou zdmi, která navazuje na dnešní pěšinu procházející celým pozemkem. Vytváří se tak napětí mezi pravidelnou strukturou a organickým nepravidelným tvarem. Řešení umožňuje svébytné průhledy a vytváří místa, která svým způsobem nutí procházející k zastavení. Zároveň se nelze ubránit dojmu, že se může jednat jen o jakési gesto. Odhadované investiční náklady byly ze strany autorů návrhu podhodnoceny.