Přejít na hlavní obsah
Severojižní magistrála se promění.

Rušná dopravní tepna získá charakter živé městské třídy, která propojuje lidi, městskou vybavenost a jednotlivé městské části. Koncepci rozvoje Severojižní magistrály připravila renomovaná dánská kancelář Gehl Architects na základě našeho zadání. Plánovány jsou úpravy okolních ulic, nové přechody, kultivace okolních parků, náměstí i veřejných budov. Vize magistrály zní jasně a sebevědomě – spojující městská třída.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se stane?

 • Dojde k propojení významných míst a podpoření jejich hodnoty.
 • Vytvoří se místa a prostory, které budou atraktivní pro lidi.
 • Zlepší se kvalita a možnost volby typu dopravy.
 • Parkování je vhodné přesunout z náměstí a parků do ulic.
 • Parky, náměstí a veřejné budovy budou jednoduše přístupné chodcům a cyklistům.
 • Dojde ke kultivaci kulturní čtvrti kolem Národního muzea.
 • Doplní se pobytový mobiliář a prvky vybavenosti městské třídy.
 • Ulice budou upraveny tak, aby umožnily rozvoj obchodů a vybavenosti v parteru přilehlých domů.
 • Humanizace magistrály má tři klíčové principy: prostředí, lidé, mobilita.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

Gehl Architects

Úloha IPR

Zadavatel koncepce

Forma

Koncepce Magistrála – spojující městská třída

Detailnější popis projektu

Historie

 • Současná podoba magistrály existuje poměrně krátkou dobu.
 • V průběhu historie se tato oblast mnohokrát proměnila. Středověké hradby vystřídalo barokní opevnění zbořené v polovině 19. století. Na jejich místě začaly vznikat parky a velké kulturní instituce, na které v hustě zastavěném historickém jádru nebyl prostor.
 • Až v 70. letech 20. století město proťala dálnice. Ve své době ochránila nejcennější historické centrum města od automobilové dopravy, zlepšila obslužnost a podpořila ekonomický rozvoj města.
 • Dnes však vidíme její negativní dopady jako hluk, znečištění prostředí. Přejít magistrálu znamená velké zacházky a dlouhé čekání na krátkou zelenou u hlučné silnice, nebo návštěvu nepříjemných podchodů.
 • Nejlukrativnější centrální lokality navíc zabírají příjezdové komunikace a nájezdové rampy, případně zanedbaná a nepříjemná místa pod magistrálou.
 • Postupná humanizace magistrály pod vedením věhlasných Gehl Architects by to mohla změnit.

Aktuální stav

 • Severojižní magistrála je celoměstsky významná ulice vedoucí skrz centrální historickou část hl. m. Prahy, spojující jak kulturní a veřejné, tak administrativní budovy, obytné oblasti a také parky a náměstí. Přesto hraje v současné době pouze roli dopravní tepny pro automobilovou dopravu. Dříme v ní však potenciál celoměstsky významného bulváru.
 • Podívejte se na seznam prvních konkrétních opatření.

Koncepce humanizace magistrály

 • Cílem koncepce je vytvořit ze Severojižní magistrály postupně městskou třídu spojující lidi, oblasti a funkce. Má dvě části, první analytická se zabývá širšími souvislostmi tak, aby bylo možné lépe vést dialog o potenciálu i problémech Severojižní magistrály. Druhá část definuje strategii, která povede k naplnění vize „magistrála spojuje“.
 • Koncepce přichází především s ideovou strategií postupné proměny magistrály. Předpokládá se etapizace úprav v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Krátkodobé úpravy jsou takového charakteru, aby nebyly podmíněné snížením propustnosti pro automobilovou dopravu, ale i tak mají přinést potřebné oživení míst a zlepšení prostoru ulice a přilehlých náměstí, aby se v nich dalo lépe chodit, nakupovat a žít.
 • Území, jehož se koncepce humanizace týká, ohraničuje na severu tok Vltavy a na jihu Nuselské údolí.
 • Spolupráci s kanceláří Gehl Architects schválili pražští radní na jednání v říjnu 2016.
 • Dánský urbanista se proslavil především jako odborník na veřejný prostor a život lidí ve městě. Zásadní je pro něj právě lidské měřítko a koncept „města pro lidi“, který jednou pro vždy výrazně změnil způsob, jakým přemýšlíme o městech. Dnes Gehlových služeb využívá Londýn, Vídeň, Kodaň, Oslo, Moskva, New York, San Francisco, Sydney a další světové metropole.

Usnesení RHMP

1995 – Urbanistická studie a návrh úprav Severojižní magistrály mezi hlavním nádražím a Nuselským mostem (DHV CR + VHE a spol.)
2000 – Aktualizace urbanistické studie Pražské památkové rezervace (ÚRM)
2004 – Dopravně urbanistická studie SJM v úseku za Národním muzeem (SURM + SATRA + TSK–ÚDI)
2007/8 – Studie dopravy na území MČ Praha 2 – I. etapa, II. etapa; (MČ Praha 2; TSK–ÚDI)
2008 – Ekologické řešení dopravy na SJM v úseku hlavní nádraží – Nuselský most (zadavatel MČ Praha 2; Metroprojekt Praha)
2008 – Zklidnění Severojižní magistrály v prostoru u Národního muzea (zadavatel ŘSD ČR, Pragoprojekt)
2008 – Technicko-ekonomická studie zklidnění SJM v úseku Rumunská – Bolzanova (SATRA + VHE a spol.)
2009 – Zklidnění Severojižní magistrály (Auto*Mat)
2009/10 – Dílčí dopravně-inženýrské podklady k námětům pro oblast MČ Praha 4 (ÚRM)

2010 – Humanizace pražské magistrály v úseku Nuselského mostu a ulice 5. května – ideová studie (Atelier K2)
2010 – Humanizace SJM – úvodní studie (ÚRM + TSK–ÚDI)
2011 – ARTERY – Prague‘s north – south arterial road conversion (Elastik, MAT studio)
2012 – Urbanistická analýza Severojižní magistrály, úsek Nové Město − Vinohrady (ÚRM)
2012 – Koncepce zklidnění Severojižní magistrály (SATRA + VHE)
2012/13 – Memorandum Iniciativa za humanizaci Severojižní magistrály (MČ Praha 2, 4 a 7) + Iniciativa za humanizaci magistrály + Detaily úprav křižovatek (Ateliér DUA)
2017 – Studie Magistrála – spojující městská třída (Gehl Architects)