Přejít na hlavní obsah
Cílem studie bylo vytvořit atraktivní a prosperující ulici, na které budou občané chtít trávit čas a která poskytne bezpečné podmínky pro rozličné způsoby dopravy.

Bělohorská je významnou pražskou obchodní třídou. Praha nás proto v roce 2016 pověřila, abychom vypracovali koncepční studii ulice. Dokument vznikal v úzké spolupráci s MČ Praha 6. Do jeho tvorby se zapojili také občané. Cílem studie bylo vytvořit atraktivní a prosperující ulici, na které budou občané chtít trávit čas a která poskytne bezpečné podmínky pro rozličné způsoby dopravy. V roce 2018 jsme na základě výběrového řízení vybrali generálního projektanta na zpracování projektové dokumentace – společnost PUDIS ve spolupráci se společností METROPROJEKT Praha. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Vybudování nových přechodů pro chodce
 • Zajištění větší bezbariérovosti
 • Zkvalitnění veřejných prostranství v okolí tramvajové trati
 • Upravení a rozšíření chodníků
 • Doplnění nebo výměna laviček, kontejnerů a dalšího mobiliáře
 • Zlepšení podmínek pro umístění restauračních předzahrádek
 • Dopravní zklidnění ulic
 • Zajištění výsadby nových stromů
 • Vznik nových plácků s lavičkami – např. u zastávky Malovanka nebo Drinopol
 • Vznik hřiště u ZŠ Marjánka
 • Podívejte se, jak by měla křižovatka v budoucnu fungovat – IPR si nechal od Dopravní fakulty ČVUT zpracovat videa z modelu, který přesně ukazuje, jak by měla křižovatka Pod Královkou v budoucnu fungovat.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015 
Dokončení a schválení Radou Praha 6: 2016

Aktuálně: probíhá územní řízení

Kolik to bude stát?

250 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

INVESTOR

Odbor investic MHMP + odbor hospodaření s majetkem MHMP + Technologie hl. m. Prahy, a. s. 

 

Detailnější popis projektu

Co je to koncepční studie?

Koncepční studie Bělohorské ulice napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů takovým způsobem, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Bělohorská ulice je významnou pražskou obchodní třídou a jedním z klíčových veřejných prostranství Prahy 6. Plní důležitou funkci lokálního centra. Má silný městotvorný potenciál. Cílem projektu je vytvořit atraktivní a prosperující obchodní ulici, na které budou chtít lidé trávit čas a která poskytne bezpečné podmínky pro různé způsoby dopravy.

Proč nebyla vypsána architektonická soutěž?

Bělohorská ulice má podle názoru IPR plně vyvinutý charakter a není zde potřeba žádných zásadních změn týkajících se základního rázu místa nebo aktivit na území. Účelem rekonstrukce tedy není přemýšlet o jejím novém pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé subjekty. Z tohoto důvodu a také vzhledem k ekonomické náročnosti nepovažujeme za vhodné zadání formou architektonické soutěže. Součástí projektu je výběrové řízení na projektanta, který má povinnost mít v týmu jednoho autorizovaného architekta a dovést projekt do fáze realizace.

Jak jste se mohli zapojit?

 • Rekonstrukce nemůže proběhnout bez většího zapojení občanů, kteří v ulici bydlí nebo ji denně používají.
 • Občanská účast měla dvě fáze: První proběhla v říjnu 2015. V této fázi jsme doplnili hodnocení současného stavu o nová témata a zjišťovali jsme aktuální potřeby uživatelů Bělohorské ulice. Konkrétně proběhla cyklovyjížďka, komunitní vycházka, sousedské setkání nad mapou a setkání s živnostníky. V druhé fázi, po vytvoření koncepční studie, měli občané možnost návrh zkonzultovat a okomentovat.
 • Nejčastěji jste se ptali na parkování, automobilovou dopravu, cyklodopravu, vegetaci, využití veřejného prostoru, mobiliář a povrchy.
 • Během veřejné konzultace návrhu bylo uplatněno celkem 282 připomínek, podnětů nebo dotazů, které zaslalo 131 lidí. Tyto připomínky, podněty a dotazy byly kategorizovány podle tematického obsahu do 13 základních kategorií. Ke každému tématu byl zpracovatelským týmem připraven návrh vypořádání nebo možnost zapracování jednotlivých podnětů viz Odpovědi na komentáře občanů.

Můžete se podívat také na: 

Komentáře veřejnosti podle tématZjištění potřeb a hodnocení uživatelů Bělohorské uliceMapa s označením hodnotných a problematických míst

Materiály ke stažení

pdf (245,12 kB) belohorska-ulice-rozvoj-verejneho-prostranstvi.pdf

Bělohorská ulice

pdf (1,76 MB) usneseni-rady-hmp-ke-zpracovani-koncepcni-studie-ulice-belohorska.pdf
Usnesení Rady HMP ke zpracování Koncepční studie ulice Bělohorská
pdf (3,81 MB) usneseni-rady-hmp-ke-schvaleni-koncepcni-studie.pdf
Usnesení Rady HMP ke schválení koncepční studie
pdf (12,65 MB) usneseni-o-vyberu-generalniho-projektanta.pdf
Usnesení o výběru generálního projektanta
pdf (184,66 MB) belohorska-koncepcni-studie.pdf
Koncepční studie Bělohorská