Přejít na hlavní obsah
Obchodní třídu doplní městský mobiliář, nové stromořadí i umělecké intervence ve veřejném prostoru.

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Strossmayerovo náměstí – železniční viadukt – ulice U Výstaviště je jednoznačnou příležitostí, jak rehabilitovat celý uliční prostor. Proto jsme vypracovali na základě podnětu Dopravního podniku hl. m. Prahy a MČ Praha 7 koncepční studii daného území. Návrh pracuje se zvýšením bezpečnosti i prostupnosti. Zlepší se veřejná prostranství, vzniknou nové přechody pro chodce a bezbariérové zastávky. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zvýšení bezpečnosti, prostupnosti a uživatelského komfortu ulic pro všechny uživatele, zejména však chodce
 • Výsadba uličních stromořadí
 • Vybudování nových a úprava stávajících přechodů pro chodce
 • Vznik bezbariérových zastávek
 • Úprava chodníků
 • Optimalizace průběhu inženýrských sítí vzhledem k situaci na povrchu
 • Doplnění městského mobiliáře
 • Doplnění podzemních kontejnerů na tříděný odpad
 • Zlepšení podmínek pro umístění restauračních předzahrádek
 • Doplnění uměleckých intervencí ve veřejném prostoru
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016 
Dokončení: 2022

Kolik to bude stát?

xxx

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie 

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

Ulice Dukelských hrdinů, dříve Bělského třída, byla jedním z hlavních bulvárů MČ Praha 7.
V minulosti se jednalo o cestu od původní Písecké brány na Malé Straně do Královské obory, a to v místech dnešních nábřeží Eduarda Beneše a Kapitána Jaroše a ulice Dukelských hrdinů.
Dodnes je ulice hlavní spojnicí mezi nábřežím, Výstavištěm Praha a Stromovkou.

Aktuální stav

Veletržní ulice je dopravní tepnou MČ Praha 7, na kterou je navázáno několik významných budov. Již dříve se uvažovalo o propojení Veletržní s Dělnickou ulicí. Dnes je tento urbanistický koncept opět aktuální a urbanistické studie na zástavbu území Holešovice-Bubny počítají pro pěší a veřejnou dopravu s jejich propojením.

Koncepční studie

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů, jejíž výměna bude vzhledem k časovému zastarání v nejbližších letech nezbytná, je příležitostí, jak rehabilitovat celý uliční prostor. Zhodnocením existujících kvalit a odstraněním nedostatků bude možné celkově zkvalitnit veřejné prostranství této obchodní třídy, kterou budou lidé každodenně intenzivně navštěvovat a užívat.
Z hlediska ulice Veletržní je pak dlouhodobým cílem MČ Praha 7 definování celkového přívětivějšího charakteru ulice Veletržní. Tato příležitost se naskýtá s dokončením tunelového komplexu Blanka. Snahou studie je tady potvrzení principu částečně realizovaných provizorních dopravních opatření a definování nového charakteru uličního prostoru s cílem výrazného zvýšení uživatelských a pobytových kvalit ulice.

Co se konkrétně změní?

Zvýšení uživatelského komfortu tramvajové dopravy

 • Optimalizace umístění tramvajových zastávek
 • Bezbariérové zastávky

Zlepšení podmínek pro pěší pohyb

 • Zachování dostatečně širokých chodníkových ploch po obou stranách ulic
 • Chodníky, křižovatky a zastávky přívětivé pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • Doplněné přechody tam, kde chybí

Zlepšení dopravních opatření k zajištění funkčnosti a obsluhy ulice

 • Podpoření pěšího a cyklistického pohybu
 • Optimalizace šířek jízdních pruhů (specificky v ulici Veletržní)
 • Kultivace formy podélného parkování v ulici při zachování odpovídajícího počtu parkovacích míst

Posílení pobytových kvalit ulice

 • Zachování dostatečné průchozí šířky chodníků s kvalitní dlažbou
 • Dovybavení ulice vhodným mobiliářem
 • Odstranění fyzických i mentálních bariér