Přejít na hlavní obsah

Věcná novela PSP

Věcná novela Pražských stavebních předpisů upravila text původního nařízení tak, aby zohlednil programové priority hlavního města a odpovídal požadavkům Ministerstva pro místní rozvoj ČR a městských částí. Projednávání novely probíhalo do 10. července 2015.

Základní parametry novely

Novela Pražských stavebních předpisů zohledňuje věcné zadání Rady hl. m. Prahy, které definuje jaké parametry má novelizovaný text mít.

 

Charakter a kvalita prostředí

Navrhovaná novela sjednocuje a precizuje pojem „charakter území“ a jeho využívání v celém předpisu (např. při vymezování šířky ulic, stanovení šířky budov nebo odstupů staveb). Novinkou je, že při umisťování staveb musí být přihlédnuto k zachování a rozvoji kulturní hodnoty prostředí.

 

Výšková regulace

Text dále rozšiřuje a podrobněji specifikuje výškovou regulaci, která vychází z charakteru území, ale nepřihlíží ke stavbám v území výjimečným, např. věžím nebo rozhlednám. Přibyla možnost podkročit minimální výšku u veřejných budov. Vedle toho je zpřesněno, o kolik metrů může okolní stavby překročit výška veřejných budov nebo tzv. lokálních dominant oživujících urbanistickou strukturu.

 

Odstupy staveb a oslunění

Novela také uvádí, že odstupy staveb musí ve stabilizovaných plochách odpovídat charakteru území, zejména ve vztahu k existující zástavbě. V novele se na rozdíl od původních Pražských stavebních předpisů objevuje termín proslunění. Při navrhování bytů a pobytových místností se má dbát na jejich proslunění, a to v mezích možností vyplývajících z charakteru zástavby.

 

Regulace reklamy

Regulace reklamy je upravena vzhledem k požadavkům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nově je regulace navržená pro celé území města (včetně nezastavitelného). Novinkou je, že městské části mohou zavést úplný zákaz reklamy pomocí územních a regulačních plánů.

Uvnitř památkové zóny a rezervace:
Situace uvnitř památkových zón a rezervací se proti současnosti nemění. Povoleny budou i nadále jen samostatně stojící reklamní a informační zařízení s plochou panelu menší než 4m2.

Mimo památkové zóny a rezervace:
Odstup mezi jednotlivými samostatně stojícími stavbami pro reklamu nebo samostatně stojícími reklamními a informačními zařízeními s plochou panelu větší než 4m2 musí být v metrech roven nejméně trojnásobku plochy větší z těchto staveb nebo zařízení v metrech čtverečních, minimálně ale 100 m




Reklamy na fasádách:
Maximální rozměry jsou nově zpřísněny na 2m x 1,5m (dříve 3m x 2m).

Reklama nad rovinou střechy:
Povolena jen k označení konkrétní provozovny nebo budovy instituce. Musí být složené pouze z písmen, číslic a log. Nesmí být vyšší než 2m a u šikmých střech s úhlem větším než 30°nesmí přesáhnout hlavní hřeben střechy.

Reklama nad rovinou střechy:
Nesmí zaujímat celkovou plochu panelu větší než 4 m2. Smí sloužit výhradně k označení konkrétní provozovny nebo budovy instituce. Reklamní a informační zařízení umístěné na opěrných zdech nesmí mít celkovou plochu panelu větší než 6 m2.

 

Nakládání s přírodními zdroji

Velkým tématem novelizovaného textu je rozšíření požadavků na ekologicky šetrné nakládání s přírodními zdroji. Zastřešujícím požadavkem je generální klauzule, která požaduje, aby zásobování staveb energiemi probíhalo v souladu s principy hospodárného a ekologicky šetrného využití energií s co největším využitím obnovitelných zdrojů.

Jedním z příkladů je ustanovení, podle kterého se má u nových staveb zřizovat systém pro využití dešťových vod (např. ke splachování toalet). Cílem je podpořit úsporu spotřeby vody.  Ustanovení má iniciační charakter a užívá se pouze v případě, že je to technicky a ekonomicky vhodné. Podobným způsobem novela podporuje zpětný zisk tepla z odpadních vod.

 

Ekologická mobilita

Novela Pražských stavebních předpisů posiluje podporu městské hromadné dopravy, např. vymezováním preferenčních pruhů pro MHD. Dále text zdůrazňuje podporu ekologické mobility. Pro garáže s více než 20 návštěvnickými stáními proto požaduje zřídit nejméně 5 % vyhrazených stání pro vozidla s alternativním pohonem (např. elektrický, vodíkový pohon).

Veřejná prostranství by měla podle novely splňovat vyšší standard ve vztahu k cyklodopravě a parkování jízdních kol. Pro každý nový byt by tak mělo být zřízeno alespoň jedno místo pro uschování jízdního kola. Další novinkou je důraz na prostupnost břehů Vltavy a Berounky a dalších významných vodních ploch nejen pro pěší ale i pro jízdní kola. Vznikat by tak měly nové pobřežní cesty.

Novinkou je i paragraf, podle kterého se musí dbát na propojení veřejných prostranství do volné krajiny, což zlepší podmínky pro odpočinek obyvatel.

 

Harmonogram

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila 9. června 2016 návrh novely Pražských stavebních předpisů svým usnesením č. 1335.

Věcná novela Pražských stavebních předpisů byla projednávána od 11. června do 10. července 2015. 

 

Kdo novelu připravil?

Text připravili nezávislí experti z akademického prostředí, zástupci oborových komor, experti zastupující občanskou veřejnost, reprezentanti ministerstva pro místní rozvoj, odborů MHMP, zpracovatelé původních Pražských stavebních předpisů a další.

Pracovní skupina

Práce na novele vede osmičlenná pracovní skupina v čele s Mgr. Františkem Korbelem, PhD. Členy skupiny jsou také urbanisté Fakulta architektury ČVUT, zástupce ČKAIT, Pražského urbanistického kroužku a další.

Konzultační skupina
Konzultační skupina  má 25 členů. Hlavním konzultantem je hlavní zpracovatel původní verze PSP Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in  Architektur. Dalšími konzultanty jsou urbanisté, architekti, experti na obnovitelné zdroje, dopravní projektanti, právníci a advokáti, stavební inženýři a další.

Rozhodčí skupina
Případné rozpory mezi pracovní  a konzultační skupinou bude řešit pětičlenná rozhodčí skupina, kde sedí zástupci magistrátní koalice a zástupci pracovní a konzultační skupiny.

Materiály ke stažení:
Usnesení Rady hl. m. Prahy k dalšímu postupu ve věci PSP (17. 2. 2015)

Usnesení Rady hl . m. Prahy k ukončení prací na technické novele (31. 3. 2015)

Usnesení Rady hl. m. Prahy k novele Pražských stavebních předpisů (9. 6. 2015)

Oznámení o projednání novely nařízení RHMP č. 11/2014 Sb. (tzv. věcné novely)

Úplné znění nařízení č. 11/2014 Sb. (tzv. věcná novela)


 


Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články