Přejít na hlavní obsah

Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu (JESSUS)

Ekonomická data jsou pro řadu úloh a činností řešených hl. m. Prahou neocenitelným zdrojem informací. Avšak jsou roztříštěna v různých registrech spravovaných různými institucemi či poskytovateli. Proto je pro hl. m. Prahu náročné získat potřebné množství, šíři i kvalitu dat. Navíc tato data nejsou propojena s jakýmkoli geografickým prostředím či systémem. Vzhledem k potřebě dodržování principu politiky založené na faktech, vysokým časovým nárokům na sběr, zpracování a analýzu potřebných dat a potřebě rychlého řešení krizových situací není vždy možné čekat na shromáždění dostatečného množství podkladů. Tento projekt si klade za cíl rozšířit stávající možnosti sběru ekonomických dat pro hl. m. Prahu a zvýšit přesnost jejich použití, a to prostřednictvím vývoje informačního a analytického systému a vytvoření vlastního samostatného portálu pro sběr a analýzu dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy a jeho zázemí.  

Všechna uvedená fakta jsou důvodem, proč vznikl projekt s názvem
„Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu“, který je realizován v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu.

 

Číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002278

 

 

 

   

O projektu

V současnosti je v běžných i krizových situacích obtížné dodržovat princip „politiky založené na faktech“ (evidence based policy), a to z důvodu vysokých časových a finančních nároků na sběr, zpracování a analýzu potřebných dat. Vzhledem k potřebě rychlého řešení krizových situací není vždy možné čekat na shromáždění dostatečného množství podkladů. A tak mohou být následně vytvořena opatření, která se minou účinkem, či mohou být dokonce škodlivá. Možnost rychlého sběru a analýzy potřebných dat může předcházet těmto komplikacím a může napomoci lépe cílit ekonomická opatření. Využívání ICT řešení má tedy přímý dopad jak na řízení, tak i na výkonnost administrativy a optimalizuje využití lidských zdrojů.

Je vhodné poznamenat, že požadovaná ekonomická data existují, jsou však roztříštěná v různých registrech, které jsou spravované různými institucemi či poskytovateli. Vzhledem k této fragmentaci je tedy náročné získat potřebné množství, šíři i kvalitu dat. Tato data nejsou propojena s jakýmkoliv geografickým prostředím či systémem. Dále je v této situaci často nutné, získaná data zkonsolidovat do takové formy, ve které je možno s veškerými získanými daty navzájem pracovat (např. unifikace adresních bodů, sjednocení způsobu zápisu) a propojovat je s existujícími systémy, které spravuje IPR Praha.

Na českém trhu existují různé subjekty poskytující za komerčními účely výše popsané ekonomické informace. Je možné využít jejich služeb, toto řešení však představuje několik komplikací. Zaprvé výstupy různých poskytovatelů nemusí být navzájem kompatibilní v té míře, aby mohly být jednoduše používány pro analytické účely. Zadruhé platná legislativa v oblasti veřejných zakázek představuje povinně opakované časové a procesní nároky, které mohou být citelnou komplikací především v urgentních případech. Zatřetí tato situace oslabuje soběstačnost veřejné správy a posiluje závislost na dodavatelích. Začtvrté je třeba se smířit s nízkou mírou personalizace produktů jejich dodavatelů, díky čemuž není možné v některých případech kompletně uspokojit potřeby uživatele.

V současnosti se jeví jako nejefektivnější a nejjednodušší způsob využití know-how komerčních subjektů zpracovávající ekonomicky zaměřená data k vyvinutí produktu na míru. Uživateli tohoto produktu (případně jeho částí) by byly nejen IPR Praha a MHMP, ale i subjekty a odborná veřejnost pracující s ekonomickým prostředím Prahy a jejího zázemí (např. CzechInvest). 

Jak již bylo uvedeno výše, ekonomická data jsou pro řadu úloh a činností řešených hl. m. Prahou neocenitelným zdrojem informací. Nicméně data pro jednotlivé předměty zájmu musí být dodána v požadované struktuře a detailu (parametrizovaná data), napojitelná na stávající geografické systémy IPR Praha, aby byla pro městskou samosprávu maximálně využitelná. Právě tento problém bude předmětem řešení předloženého projektu, v rámci kterého, by mělo být ve spolupráci s inovačním partnerem vyvinuto řešení = informační systém, který bude získávat, schraňovat, transformovat vstupní ekonomická data do požadované výstupní podoby (dle specifikací uživatelů), do interaktivní grafické podoby mimo jiné ve formě analytického dashboardu.

Hlavní výstupy

Realizace navrhovaného projektu, by měla rozšířit stávající možnosti, a zvýšit přesnost použití ekonomických dat pro hl. m. Prahu. Tohoto bude dosaženo vývojem informačního a analytického systému a vytvořením vlastního samostatného portálu pro sběr a analýzu dat o podnikatelském prostředí hl. m. Prahy včetně jeho zázemí. Doplňkově bude systém obsahovat i srovnatelná ekonomická data z vybraných evropských měst pro mezinárodní porovnání a sledování vývoje. V rámci projektu bude vyvinut informační systém, který umožní efektivní a dlouhodobě udržitelné pořizování dat z veřejně dostupných registrů dle specifikací žadatele, jejich zpracování, uchování a používání výstupů z nich.

Jedním z cílů navrhovaného inovačního partnerství je nastavení a vylepšení analytických postupů pro zpracování dat. To umožní detailnější výstupní data použitelná v městském plánování a tvorbě reakčních opatření. Systém bude rovněž pracovat s near real-time daty, která jsou neocenitelná v oblasti operativního řízení a bezpečnosti. Na základě předem nastavených specifikací jednotlivých uživatelů bude informační systém schopen automatizovaně získat data z určených zdrojů a konsolidovat je v jednotné předem definované podobě s minimalizovanými nároky na údržbu. Systém bude fungovat na principu, kdy za pomoci vestavěných stahovačů (downloader) bude průběžně tvořena základní databáze. Nezbytnou součástí je zapojení normalizátoru adres pro potřebu jednoznačného přiřazení prostorové informace a napojení na stávající geografické informační systémy.

IPR Praha. Požadované je ošetření vnitřní správy dat (vzájemné reference, jejich propojení), ideálně formou co nejvyšší možné automatizace. Klíčovými zdroji dat jsou např. justice.cz, Registr ekonomických subjektů, živnostenský a insolvenční rejstřík a další veřejné databáze. Vzhledem ke skutečnosti, že zdroje mají tendenci k vnitřním změnám (např. změna formy zápisu), je nutné zajistit údržbu funkčnosti portálu a stahovačů. Portál bude schraňovat také historická data přibližně od roku 2010, aby bylo možno tvořit časové analýzy. Dodatkově bude portál schraňovat informace o podnikatelském prostředí vybraných středoevropských měst.

Harmonogram projektu

Projekt byl zahájen 1. 1. 2021 a jeho realizace je naplánovaná do 31. 12. 2023. Projekt je z hlediska harmonogramu rozdělen do šesti etap: 

  1. 1. Předinvestiční fáze je zaměřena nejen na zpracování projektové žádosti, ale také na komunikaci s cílovou skupinou o využitelnosti výstupů projektu, předběžné tržní konzultace a rovněž poptávku u možných inovačních dodavatelů, aby byla stanovena cena „inovačního partnerství“, inovativnost řešení a potřeba jeho vývoje. 
  2. 2. Ve druhé etapě bude dokončena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na inovační partnerství. Budou probíhat jednání o předběžných nabídkách inovačního partnerství a v závěru etapy proběhne výběr inovačního partnera.
  3. 3. Na základě připravených technických specifikací a dalších podkladů ze zadání veřejné zakázky na inovačního partnera se budou doplňovat a upřesňovat detailní principy fungování jednotlivých agend a systémů vstupujících do celého procesu integrace do jednotného automatizovaného systému. V rámci této etapy tak budou finálně dodefinovány funkční a procesní požadavky na funkce informačního systému. Dle těchto požadavků bude v další fázi mimo jiné zvolena inovativní optimální architektura integračních SW komponent a integrace s existujícími informačními systémy. Etapa bude ukončena vytvořením dokumentu „Realizační návrh inovačního partnera“, který bude závazný pro všechny následující fáze inovačního partnerství. Dále započnou práce na vývoji a návrhu jednotného automatizovaného informačního systému pro správu ekonomických dat.
  4. 4. Klíčovou činností čtvrté etapy bude vyvinutí jednotného automatizovaného informačního systému tak, aby odpovídal požadavkům zadavatele.
  5. 5. V páté etapě proběhne otestování a úprava softwarových komponent včetně integračních, zobrazovacích a analytických rozhraní tvořících cílový systém. Budou zaškoleni klíčoví uživatelé pro zkušební provoz.
  6. 6. V závěrečné etapě proběhne ověření funkčnosti vyvinutého systému v pilotním provozu nasazením do reálného prostředí včetně zaškolení zaměstnanců IPR Praha. Dále budou provedeny případné finalizace metodik, softwarového řešení a dokumentace, jejich akceptace a předání. V této etapě budou taktéž stanoveny licenční podmínky dalšího rozšiřování SW komponent. Další hlavní náplní etapy je pilotní provoz systému nasazeného v reálném prostředí klíčových uživatelů a školení dalších cílových uživatelů. Souběžně budou finálně upravovány všechny výstupy inovačního partnerství a kompletovány dokumentace k systému a školící balíčky.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články