Přejít na hlavní obsah
Barozzi Veiga + Atelier M1

Autor: Alberto Fernandez Veiga, Fabrizio Barozzi
Spolupracující osoby: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas, Tereza Březovská, Martin Holba, Václav Jirásek, Motoo Komoda, Marc Quiquerez, Noémie Liotard, Findlay Ross, Mark Stroomer, Rod Manson, Leonard Grosch, Martin Schmitz, Leonard Schmidt

Anotace návrhu

Romantická architektura budovy nové filharmonie, inspirovaná dynamikou metropole a plynutím hudby jako řeky, vytváří nový orientační bod zakořeněný ve městě a přináší aktivní, dynamický a prostupný veřejný prostor otevřený k řece. Vertikální forma budovy, vypínající se jako maják pod pražským nebem, vytváří architekturu schopnou souznít s pražským panoramatem a pulsujícím velkoměstem, schopnou aktivovat v lokalitě Vltavská život a rozvoj.

Hodnocení poroty

Porota ocenila především velmi přesvědčivý architektonický výraz a umístění hlavního solitérního objektu se zakřivenými ustupujícími vertikálními plochami. Zvolené hmotové a materiálové řešení je současné a zároveň solidní a zřetelně odkazuje na typologii stavby – filharmonie. Navržené urbanistické a krajinářské řešeníodkazuje na měřítko pražských veřejných prostranství kolem kulturních staveb a v tomto směru má potenciál stát se další ikonickou stavbou města. Zároveň je vhodně otevřené směrem k řece a má dobrou prostupnost řešeného území v severojižním směru. Hmota stavby působí elegantním a důstojným dojmem všemi směry a všechny fasády působí rovnocenným dojmem. Zároveň je architektura a kompozice domu čitelná jak z nejbližšího okolí, tak při vzdálenějších pohledech a stále tak komunikuje s městem.

Zvolené koncepční řešení vertikálního uspořádání trojice sálů s dostatečnou velikostí foyer a dobrou oddělitelností provozů je vinteriéru dobře čitelné a provozně funkční. Samotné architektonické a akustické řešení koncertních a multifunkčních sálů je na vysoké úrovni, stejně jako interiérové řešení lobby a foyer. Kladně jsou hodnoceny ustupující střešní terasy s dostatečnými výhledy na městské panorama.

Velmi vhodně je zvolené měřítko a členění jednotlivých úrovní nábřeží, s dobrou přístupností náplavky, pobytového schodiště a veřejného prostranství směrem k filharmonii. Pozitivně je hodnoceno velké množství vzrostlých stromů, řešení povrchů a vodních prvků. Dopravní a logistické řešení podzemního parkoviště a zásobovacího dvora je provozně dobře zvládnuté.

Porota považuje za méně vhodné umístění dvojice menších objektů k Bubenské ulici a Negrelliho viaduktu, které je problematické i z pohledu umístění části stavebního programu kreativního hubu a orchestrů pro fungováni instituce jako celku – propojení je navrženo pouze v podzemí oslabuje tak celkovou koncepci hlavního objektu. Měřítko a využití prostranství mezi objekty bylo porotou velmi diskutováno, bez jednoznačného závěru.

Jako méně vhodný je hodnocen také celkový objem navržené stavby a rozsah hrubých podlažních ploch, především ve větším rozsahu podzemních podlažích objektu, velké navýšení kapacity parkoviště a umístění konstrukce silniční komunikace do stavby objektu. K dalšímu prověření je místy nepřesvědčivé dispoziční řešení u fasád v zakřivených částech objektu.

Z pohledu památkové péče se navržený objem jeví jako příliš velký a dominantní. Návrh také zřejmě nedodržuje územní rezervu Antonínská-Bubenská.

Materiály ke stažení

Barozzi Veiga + Atelier M1