Přejít na hlavní obsah
Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. m. Prahy je doporučujícím materiálem nabízejícím vhodné varianty vybavení veřejného prostoru.

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. m. Prahy rozvíjí příručku Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, připravenou pracovníky IPR v roce 2014. Manuál, jehož cílem je pozdvihnout kvalitu pražského veřejného prostoru, je obecnějším dokumentem – návodem, jak nakládat s veřejnými prostranstvími, aby byla příjemnými místy pro život. Katalog doporučených prvků na instrukce obsažené v Manuálu navazuje a nabízí konkrétnější řešení. Přináší nabídku jednotlivých druhů vybavení s ohledem na charakter lokality – od mobiliáře až po dlažbu. Katalog doporučených prvků schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2170 z 29. 8. 2022.

Komu je katalog určen?

Katalog je určen kupříkladu městským organizacím, investorům, jejich projektantům a odborné veřejnosti. Pro svého uživatele má být nástrojem usnadňujícím práci. Nesnímá z něj ovšem zodpovědnost při rozhodování o úpravách veřejných prostranství, ani při jejich správě a údržbě. 

Jak s Katalogem pracovat?

Doporučení obsažená v Katalogu jsou popsána prostřednictvím specifikací klíčových vlastností prvků s uvedením konkrétních příkladů. Jde převážně o obecná doporučení, která musí být vždy posouzena s ohledem na konkrétní situaci a v daném kontextu. Uživatel příručky si ale zároveň může vybrat z určitých vzorků výrobků vhodných pro daný typ prostoru, a to jak z hlediska estetiky (např. tvar, materiál, barva), tak z hlediska údržby (např. materiálová a konstrukční odolnost).

Pro vytvoření souladu prvků v jedné lokalitě je v dokumentu navržen systém tzv. designových rodin. Jedná se o skupiny vybavení sestavené dle charakteristických vlastností, čímž je dosaženo harmonického působení prostranství jako sladěného celku. 

Katalog nevylučuje individuální a místně specifická řešení, jsou-li opodstatněná a řádně zdůvodněná. 

Jak obsah Katalogu vzniká?

Pro tvorbu obsahu Katalogu doporučených prvků byla založena pracovní skupina, ve které mají zástupce všechny klíčové správcovské, investorské i odborné organizace, které mají na veřejných prostranstvích nějaký (i dílčí) zájem, k jehož hájení jsou zmocněny ať už legislativním předpisem či jinou listinou. Členové pracovní skupiny přinášejí témata, zprostředkovávají v diskusi svůj úhel pohledu na žádoucí či nežádoucí vlastnosti konkrétních prvků, svoje zkušenosti s různými prvky v pražské realitě a na tomto základě pak společně hledají taková doporučení, která vycházejí v daném kontextu z co nejvíce různých dílčích pohledů nejlépe. Platforma pracovní skupiny umožňuje aktivně hledat a diskutovat různá řešení i na velmi protichůdné požadavky a formulovat pak doporučení, která třeba mohou mít různou míru podmíněnosti, ale vždy představují určitou dohodu na tom, co jsou udržitelné a žádoucí nebo neudržitelné a nežádoucí vlastnosti konkrétního prvku v konkrétní situaci. 

Poskytněte nám zpětnou vazbu

První vydání Katalogu doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy je zkušební. Jeho aktivní používání různými skupinami uživatelů a jejich zpětná vazba napomůže odhalení nedostatků, které budou zohledněny v dalších vydáních. Katalog je živý dokument, a jeho úpravy budou vycházet z aktuálních potřeb, zkušeností a doporučení odborníků a uživatelů. 

Pokud se s námi chcete podělit o vaši zkušenost s Katalogem doporučených prvků, vyplňte prosím tento dotazník. Za vaši zpětnou vazbu budeme rádi!

Doplňkové materiály bez oficiálního statusu

Rozpracování dílčích témat

Ke Katalogu vzniká řada dílčích brožur, které nabízejí řešení konkrétních problémů. Na vyžádání – na základě poptávky na dané téma – přináší názor buď jen interní, nebo i dle potřeby konzultovaný s různými aktéry. Jednotlivé brožury mohou doplňovat specifická pravidla použití katalogových prvků, případně je zasazovat do ucelenějšího kontextu. Materiály také ilustrují přístup IPR k některým dílčím tématům. 

Přestože tyto materiály nemají oficiální status (například nejsou schválené městskou radou jako oficiální materiál), mohou být vítanou pomůckou. Poskytují znalostní základnu, kterou mohou uživatelé dále rozpracovat, nebo se vůči konkrétnímu dokumentu naopak vymezit a zvolit jiný způsob řešení. I tak lze uchopení zpracovávaného tématu posouvat dopředu. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné dát k dispozici tyto materiály:

Pítka – PDF (2,8 MB)Pravidla umisťování laviček – PDF (539 kB)Redesign EV-Ready lampy pro Prahu – PDF (2,1 MB)Bezpečnostní opatření v návrhu veřejných prostranství hlavního města Prahy – PDF (2,4 MB)Pomalé dobíječky – PDF (1,9 MB)Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury – PDF (3,5 MB)Nový městský mobiliář – PDF (8,8 MB)Manuál pro umisťování balíkomatů na území hlavního města Prahy – PDF (1,1 MB)Měření a vyhodnocení valivého hluku vybraných povrchů veřejných prostranství – PDF (3,2 MB)Povrchy: BETONOVÝ STANDARD EKONOMICKÝ (BSE) – PDF (1,9 MB)