Přejít na hlavní obsah
Konzultace návrhu je příležitostí seznámit (a) veřejnost a (b) klíčové aktéry s pracovním návrhem (či několika variant návrhů), získat jejich zpětnou vazbu, pochopit jejich názory, zapojit je do obsáhlé diskuze a identifikovat jakékoliv možné mezery či nedostatky v rámci předloženého návrhu. Zpětná vazba od široké veřejnosti je zároveň kontrolou, zda zpracovatel návrhu, investor nebo samospráva zapracovali, vypořádali a pochopili původní podněty obyvatel a výstupy z analýzy potřeb.

8.1 Popis a cíl aktivity:

Stejně jako v předchozích krocích, je důležité vybrat kombinaci několika nástrojů/metod, tak, abyste mohli zapojit občany přímo do diskuse, vyjasnili určité argumenty a zároveň dále šířili povědomí veřejnosti o plánovaném projektu. Nabízí se tím prostor pro upřesnění některých informací a rozptýlení případných obav veřejnosti.

Možné nástroje participace:

8.2 Zodpovědné osoby: 

Koordinátor participace MČ

Zadavatel

Dodavatel

8.3 Na koho se obrátit:

  • IPR (odpovídající kancelář/sekce) - revize jednotlivých návrhů
  • Kancelář starosty/ky MČ
  • Kancelář participace IPR - podpora při plánování participačních aktivit (konzultace)

8.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

Jednotlivé kroky v této aktivitě se budou lišit podle vybraných nástrojů a také cílové skupiny. Mějte na paměti, že použijete jiné metody zapojení pro místní obyvatele v porovnání s klíčovými aktéry. Nicméně, je několik základních kroků, které budou pro všechny stejné.

A. Vybrání potřebných nástrojů (metod) participace

Jakmile víte záměr a cíle participativního procesu, můžete se začít rozhodovat jaké konkrétní nástroje použít. Nejlépe je použít následující matici.

B. Zajištění dodavatele služby (pokud relevantní)

 

C. Konzultativní proces s klíčovými aktéry

Zaslání návrhu klíčovým aktérům k připomínkování. Konzultace s veřejností se doporučuje až po po opřipomínkování ze strany klíčových aktérů, tak aby umožnilo případnou úpravu limitů/mantinelů participace a upravit konzultativní proces s veřejností. 

D. Konzultativní proces s veřejností

Aplikace jednotlivých participativních nástrojů, komunikace s dodavatelem a klíčovými aktéry.

8.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

  • Výstup 8a: Finální zpráva zachycující proces konzultace, připomínky a reakci obyvatel

8.6 Rozpočet:

V případě použití externích dodavatelů, je možné použít rozpočet Koordinátorů MČ (Návod k proplácení výdajů). Pravděpodobně další z finančně náročných aktivit - velkou část aktivit budete outsourcovat z rozpočtu koordinátorů nebo z dalších zdrojů (rozpočet MČ, partnerských organizací nebo i soukromých investorů).

8.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

4-8 týdnů.

8.8 Dejte si pozor:

  • Konzultace pracovní verze je vždy důležitá s veřejností uskutečnit ještě předtím, než je schválena zadavatelem/samosprávou s dostatečným časovým předstihem tak, aby zbývalo dostatek času na projednání/zapracování připomínek.
  • Všechny získané podněty je třeba zvážit – nezáleží na formulaci či expertíze navrhovatele.
  • Na začátku je zapotřebí se s dodavatelem dohodnout jak budou připomínky dokumentovány (nastavit systém). Nejlepší kombinací je přitom detailní dokumentace (fotky, audio záznam, dotazníky, apod.) a následně strukturovat do aplikovatelné formy (tabulka, zápis z jednání, kvalitativní vyhodnocení apod.).
  • Na prezentaci návrhu je nutné detailně a jasně vysvětlit veřejnosti (i aktérům), koncepci návrhu a mít nachystaný argumentář (např. k parkování, dopravě, zeleni a dalším častým tématům), také je dobré mít zjištěné návaznosti na další projekty, které se v okolí plánují / procesují / realizují.
  • Proto je důležité, aby byl během konzultace návrhu co nejvíce zapojen dodavatel návrhu a aby byl přítomen na konzultačních setkáních. Tento požadavek je nutné promítnout do smlouvy se zadavatelem při tvorbě výzvy/výběrového řízení.

8.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

TABULKA

8.10 Souběžné aktivity:

Aktivita 8 by měla probíhat samostatně, nicméně může se částečně překrývat s Aktivitou 9 - tj. můžete spolu s dodavatelem postupně zapracovávat a vypořádávat připomínky veřejnosti a klíčových aktérů.