Přejít na hlavní obsah
Plán inspirovaný osvědčenými praktikami ze zahraničí. 

V rámci projektu revitalizace Karlova náměstí je současně připravován také tzv. Management plán.  Ačkoli se jedná v Česku o pilotní projekt, v zahraničí (převážně v anglosaských zemích) se s management plány parků a veřejných prostranství úspěšně pracuje už řadu let. Management plán Karlova náměstí připravujeme na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č a ve spolupráci s Městskou částí Praha 2. 


 


 

Co je to management plán?

Management plán je koncepční dokument, který slouží ke komplexní, udržitelné a dobře koordinované správě veřejných prostranství. Jeho cílem je nastavit pravidla užívání a správy parku tak, aby byly chráněny jeho hodnoty (památková ochrana, vegetace) a současně byl využit jeho potenciál (kulturní, komunitní, environmentální). Dokument by měl odrážet realistický přístup k historickým hodnotám místa stejně jako reflektovat jeho současnou situaci. Díky management plánu budou plánované změny v souladu s dlouhodobou koncepcí Karlova náměstí. 

Tvorba management plánu je dlouhodobý proces, který přesahuje pouhé vytvoření dokumentu. Během plánování je zásadní práce s místními obyvateli a spolky stejně jako s dotčenými orgány státní správy. Jen skrze fungující spolupráci napříč institucemi a obyvateli města může vzniknout živé městské prostranství, které si dlouhodobě udrží svou kvalitu a ráz.

Příklady fungujících management plánů v zahraničí: 

BURNHAM BEECHES (LONDÝN)KENSINGTON GARDENS (LONDÝN)TEMPELHOFER FELD (BERLÍN)

Co management plán obsahuje?

Management plán bude členěn do tří základních kapitol – Teorie, Koncept a Praxe. 

Teorie

V rámci první kapitoly bude stručně shrnut stávající stav náměstí – jeho kulturně-historický i krajinně-ekologický kontext. 

Koncept

V druhé části bude definována vize a cíle management plánu. 

Praxe

Třetí část zahrnuje tzv. Akční plán parku, který určuje odpovědnosti za správu parku, definuje nutná opatření a cestu k jejich realizaci.


 

Projekt v bodech

HARMONOGRAM
 

Zahájení: 2023
Dokončení: 2025

KDO TO BUDE DĚLAT?


IPR (Kancelář veřejného prostoru), Městská část Praha 2, Rehwaldt Landscape Architects, Socionaut

ÚLOHA IPR


Zadavatel 

FORMA


Management plán 

Na co navazujeme?

Záměr tvorby management plánu doprovází projekt revitalizace Karlova náměstí od samého počátku. Již během soutěžního dialogu, který se konal v letech 2017 a 2018, byla formulována základní vize a cíle fungování náměstí. Následně byl zpracován koncept akčního plánu, který tyto cíle dále upřesnil a navrhl základní opatření vedoucí k jejich naplnění. V únoru 2020 se konalo veřejné plánovací setkání na Novoměstské radnici. Na něm zástupci městských institucí, místních spolků i široké veřejnosti společně prioritizovali vytyčené cíle, diskutovali nad škálou opatření, prezentovaných formou karet a přiřazovali je k daným cílům. V roce 2022 bylo podepsáno memorandum o tvorbě Management plánu a proběhlo výběrové řízení na jeho zpracovatele.

Co se v rámci příprav management plánu chystá?

Proces bude založen na spolupráci se správcem parku MČ Praha 2 a zapojení místních aktérů. V rámci příprav se bude konat série plánovacích setkání s různými skupinami místních aktérů a zástupců veřejné správy. 

Na základě získaných podkladů a informací ze setkání bude zpracován hrubopis management plánu, který bude dále konzultován s jednotlivými městskými institucemi a dalšími aktéry. Veřejnosti bude po zapracování připomínek prezentován na dalším velkém plánovacím setkání přibližně na jaře 2024. Do konce roku 2024 pak vznikne čistopis management plánu.

Harmonogram v bodech

27. červen 2023

Veřejné informační setkání

září–listopad 2023

Setkání u tematických kulatých stolů

listopad 2023 – únor 2024

Zpracování hrubopisu Management plánu

březen–květen 2024

Projednání s DOSS a městskými institucemi


 

červen 2024

Veřejná prezentace návrhu Management plánu

červen–září 2024

Zpracování čistopisu Management plánu

listopad 2024

Schválení Management plánu usnesením RHMP a MČ Praha 2

Jak se můžete zapojit?

Hledáme místní aktéry, kterým není osud Karlova náměstí lhostejný. Zapojit se můžete buď účastí na veřejných plánovacích setkáních, nebo nás přímo kontaktovat s nabídkou konkrétní spolupráce vyplněním kontaktního formuláře.

Plánovací setkání:

  • Úvodní informační setkání proběhne 27. června od 16:00 v Novoměstské radnici. Pokud máte zájem se setkání účastnit, registrujte se, prosím, zde.
  • Následovat bude série komornějších setkání, tzv. kulatých stolů, zaměřených na dílčí témata management plánu.

Cílem setkání je navázat na již proběhlá participační setkání, představit koncept Management plánu a společně aktualizovat cíle a navržená opatření v rámci hlavních tematických oblastí Management plánu. Věnovat se budeme tématům péče o veřejný prostor, hospodaření s dešťovou vodou, péče o zeleň a podpora biodiverzity, doprava a navazující projekty, ale také forma budoucí správy parku.