Přejít na hlavní obsah
IPR si zakládá na etickém fungování a vzájemném respektu. Pro případ, že byste se stali svědky jednání, o kterém není snadné mluvit osobně, jsme zavedli whistleblowingový kanál.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je na IPR Praha zaveden vnitřní oznamovací systém. Prostřednictvím tohoto systému nám můžete bezpečně posílat oznámení o podezření na protiprávní jednání. Všechna oznámení řeší pověřené osoby v naší organizaci. Informace zaslané přes vnitřní oznamovací systém jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádná odvetná opatření.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Povinnou osobou je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy dále jen „IPR Praha“).

Oznamovatelem může být každá fyzická osoba, která informace o možném protiprávním jednání získala při výkonu práce nebo jiné obdobné činnosti; konkrétně mohou oznamovateli být zaměstnanci IPRu Praha, smluvní dodavatelé IPRu Praha a jejich zaměstnanci, či uchazeči o veřejnou zakázku.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení mohou být informace o možném protiprávním jednání, které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů; např. v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže, v oblasti životního prostředí.

Podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“), který zavedl IPR Praha, nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti. Prostřednictvím VOS lze oznámením podat:

Nástroj umožňuje podat oznámení písemně i ústně nahráním hlasové zprávy.

  • V listinné podobě do podatelny IPR Praha na adresu:

        „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

         Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

  • Na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 30 dnů) na IPR Praha v budově C, kanceláři č. 406.
  • Prostřednictvím externího oznamovacího systému lze oznámení podat na adresehttps://oznamovatel.justice.cz/.