Přejít na hlavní obsah
Někdejší nákladové nádraží na Žižkově je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch širšího centra Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující městská čtvrť. K tomu je zapotřebí změna územního plánu, který dnes výstavbu v území umožňuje pouze v omezeném rozsahu.

Urbanistická studie s prvky regulačního plánu (regulační masterplan NNŽ), dále jen Studie, byla projednána orgány městské části Prahy 3 a dne 5. 9. 2022 schválena usnesením Rady městské části Prahy 3. Následně byla Studie dne 19. 9. 2022 schválena Radou hl. m. Prahy. Studii schválenou Radou hl. m. Prahy, včetně vypořádání připomínek, naleznete níže.

V říjnu 2023 byla podepsána historicky první trojstranná smlouva o spolupráci mezi hl. m. Prahou, městskou částí Prahou 3 a společností FINEP CZ, a.s. Jde o první uzavřenou kontribuční smlouvu k území NNŽ, na dalších smlouvách se intenzivně pracuje. Rada hl. m. Prahy schválila na podzim roku 2023 záměr přímého odkupu historické budovy nákladového nádraží Žižkov a jedná s majitelem budovy společností Žižkov station development, a.s. Záměrem města je budovu přeměnit na kulturně-společenské centrum a školní kampus.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Vznik nové městské čtvrti
  • Série vzájemně propojených parků a veřejných prostranství
  • Zachování památkově chráněné budovy nákladového nádraží
  • Zelené promenády pro pěší a cyklisty
  • Nová tramvajová trať, která se připojí v Olšanské ulici a povede kolem budovy nákladového nádraží až na východ k Jarovu, kde bude při ulici Habrová zakončena smyčkou
  • Spolu s novou tramvajovou tratí vznikne i několik nových zastávek
  • Nové dopravní spojení Malešické ulice s ulicí Českobrodskou (nová Jarovská třída), které umožní posílení dopravních vztahů směrem k východu
O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

Zahájení: 2009
Dokončení: n/a

KDO TO BUDE DĚLAT?

Hl. m. Praha, MČ Praha 3, soukromí investoři

ÚLOHA IPR

Zpracovatel studie

FORMA

Urbanistická studie s prvky regulačního plánu (jako podklad pro změnu územního plánu)

Detailnější popis projektu

Aktuální studie a návrh změny územního plánu

Transformace území je založena na budově nákladového nádraží jako centra budoucí městské čtvrti. Hlavní páteřní osou území je tramvaj sledující původní trasu železnice spolu s promenádou pro pěší a cyklisty a lineární park, který zajišťuje zelené propojení budovy nákladového nádraží s promenádou a dále Malešickým parkem a lesem. 

Vypořádání připomínek ke Studii bylo dokončeno ke dni 27. 1. 2022, a to v návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/8 ze dne 27. 1. 2022, které bylo již bylo Magistrátem hl. m. Prahy na webu praha.eu oficiálně zveřejněno (tisk Z-9930). Důvodem pro zveřejnění k tomuto datu je skutečnost, že vypořádání připomínek jako takové je vázáno na principy Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy. Ve svém důsledku může zaručit závaznost regulace území dle Studie a nastavuje mechanismus, kterým se hlavní výkres regulace území stává určujícím pro rozvoj celé lokality.

Dokumenty schválené Radou hl. m. Prahy dne 19. 9. 2022:

Urbanistická studie s prvky regulačního plánu – PDF (55 MB)Výkres regulace širších vztahů – PDF (14,5 MB)Výkres veřejné vybavenosti – PDF (8,3 MB)Vypořádání připomínek k návrhu Urbanistické studie s prvky regulačního plánu – PDF (414 kB)

Budoucí zástavba

Studie umožňuje vznik převážně obytné zástavby, která svou výškou a objemem plynule naváže na stávající okolní zástavbu. Podél budovy nákladového nádraží jsou navrženy tradiční bloky. Ve středu území a východní části areálu bývalého nádraží je potom umožněna volnější struktura zástavby a vyšší domy. V okolí Vackova a Jarova je pak navržena zástavba nižších domů. Studií navržená kapacita předpokládá vznik přibližně 750 000 m2 HPP s využitím převážně pro bydlení a částečně pro komerční a administrativní využití (bez podrobnější regulace). V rámci čtvrti má vzniknout i značný podíl nové občanské vybavenosti – střední škola, dvě základní školy, několik mateřských škol a kulturně-společenské centrum v budově nákladového nádraží.

Veřejná prostranství

V rámci studie je navržena série vzájemně propojených parků a veřejných prostranství. Významným prostorem čtvrti má být dvorana budovy nákladového nádraží, která se otevírá v ústřední náměstí s tramvajovou zastávkou. Na náměstí má navázat rozlehlý lineární park, který za mostem dále na východ podél tramvajové trati a Jarovské ulice pokračuje v podobě zelené promenády pro pěší a cyklisty. Promenáda se dále napojuje na Malešický park a Malešický les. Další park je navržen v severní části areálu u Malešické ulice v návaznosti na stávající park Židovské pece. Stávající ulice Malešická, K Červenému dvoru a U Nákladového nádraží jsou navrženy k rozšíření – nově mají získat širší chodníky a stromořadí.

Dopravní obsluha

Pro obsluhu území veřejnou hromadnou dopravou je navržena nová tramvajová trať, která se připojí v Olšanské ulici a povede kolem budovy nákladového nádraží až na východ k Jarovu, kde bude při ulici Habrová zakončena smyčkou. Výhledově bude umožněno její prodloužení až do Malešic. Spolu s novou tramvajovou tratí vznikne i několik nových zastávek. Pro dopravní obsluhu území zůstávají stávající ulice Jana Želivského, Malešická, K Červenému dvoru a U Nákladového nádraží. Nově je navrženo dopravní spojení Malešické ulice s ulicí Českobrodskou (nová Jarovská třída), které umožní posílení dopravních vztahů směrem k východu a přispěje tedy i k rozvedení dopravy mimo koridor kapacitně přetížené komunikace Jana Želivského a křižovatku Ohrada. Jarovská ulice je navržena v parametrech dvoupruhové sběrné komunikace. Trasovaná je v koridoru stávající železniční trati a na Českobrodskou ulici se napojuje pod Jarovem, v poloze předpokládané budoucí křižovatky s Městským okruhem.

Prezentace: Dopravní záměry a vyhodnocení 

 

Budova Nákladového nádraží Žižkov

Nové využití hledá i funkcionalistická budova žižkovského nádraží (v roce 2013 prohlášena za kulturní památku). Sídlit by v ní mohly kulturní instituce v čele s Národním filmovým archivem (NFA), který hledá nové sídlo v širším centru Prahy, a dále školské zařízení. Vybudování sídla NFA v čele budovy bylo prověřeno studií a dokonce jsou na jeho výstavbu připraveny i finanční prostředky. Celkovou přeměnu budovy připravuje stávající vlastník Žižkov Station Development, a. s. (Sekyra Group, a. s., České dráhy, a. s.) ve spolupráci s hl. m. Prahou, městskou částí Praha 3 a Ministerstvem kultury, resp. Národním filmovým archivem.

Pražská rada v lednu 2020 schválila podpis memoranda, ve kterém výše uvedení aktéři stvrzují společný zájem na revitalizaci budovy jako kulturně-společenského centra s celoměstským významem, a dále zřídila Komisi Rady hl. m. Prahy, která připravuje podmínky pro majetkoprávní vypořádání a konverzi budovy. Aktuálně tak probíhá zpracování metodiky revitalizace budovy a jednání s odborem památkové péče ohledně možností využití budovy. Představa aktérů je multifunkční využití budovy jak pro kulturně-společenské centrum, tak i pro byty nebo kanceláře. Předmětem diskuzí je možná nástavba nebo přístavba k budově, dopravní obsluha a dále revitalizace dvorany včetně rekonstrukce komunikačních mostků a výtahů.

11. ledna 2022 proběhla v CAMPu debata o budoucnosti budovy NNŽ. Záznam debaty si můžeme pustit zde

Budoucí veřejná vybavenost

Praha aktuálně jedná s místními investory o zajištění veřejné vybavenosti, která bude nárokována budoucími obyvateli území. Tzv. kontribuce by měly sloužit pro investici do významných veřejných staveb.

Školy a školky

V území je aktuálně počítáno se vznikem jedné základní školy (27 tříd) ve východní části území při ulici Habrová a školního kampusu pro střední a základní školu přímo v budově nákladového nádraží. Umístění základní školy v budově nákladového nádraží bylo prověřeno samostatnou studií a je proveditelné. V území je dále počítáno se vznikem několika mateřských školek. Je zde také potenciál na umístění dalších (sociálních či kulturních) staveb v rámci městských pozemků za silničním mostem při ulici Za Viktorkou a K Červenému dvoru, případně v budově nákladového nádraží, resp. její části, která by v budoucnosti měla patřit městu.

Doprava

Mezi významné dopravní stavby patří nová tramvajová trať Olšanská–Habrová, pro kterou již Dopravní podnik hl. m. Prahy na základě usnesení Rady připravuje projekt. Další velkou změnou bude uliční propojení Malešické s Českobrodskou (a budoucího Městského okruhu), tzv. Jarovská třída. Ta je oproti úvahám z minulosti nově navrhována jako městská ulice. Pro Jarovskou třídu aktuálně IPR Praha na základě usnesení Rady pořizuje urbanistickou studii, jejímž účelem je podrobné prověření směrového a výškového řešení komunikace a její komplexní architektonické, krajinářské a dopravní řešení, a to v etapě bez Městského okruhu a výhledově s Městským okruhem a prodloužením tramvajové trati. Studie by měla být představena na jaře a dokončena v květnu 2021.

Další plány

Do veřejných investic spadá i rekonstrukce ulic Malešická, U Nákladového nádraží a K Červenému dvoru, a především realizace nového lineárního parku.

Jarovská třída

Jarovská třída je dlouhodobě připravovaný záměr na propojení území Žižkova směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu, který má přitom prostřednictvím využití koridoru bývalé železniční trati nabídnout nové propojení nejen pro automobily, ale především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší a cyklisty, a přispět k rozvedení dopravy mimo dnes přetížené komunikace. 

Prezentace: Jarovská třída

Jarovská třída je řešena dopravně-urbanistickou studií, kterou pořídil IPR Praha dle zadání Rady hl. m. Prahy (usnesením č. 1709 ze dne 24. 8. 2020). Na studii pracoval tým architektů, krajinných architektů a dopravních inženýrů (SATRA, spol. s r. o., Mott MacDonald, JK ARCHITEKTI, s. r. o., a další specialisté). Studie byla dne 19. 9. 2022 schválena Radou hl. m. Prahy.

Budoucí podoba Jarovské třídy se řešila ve spolupráci s místními aktéry, samosprávou a veřejností a návrh byl v rozpracované podobě představen v létě 2021 k připomínkám veřejnosti. Cílem bylo jim území a vznikající studii podrobně představit a prostřednictvím návazných participačních aktivit získat data, která byla předána zpracovateli studie. Požadavky a podněty veřejnosti posloužily k dopracování návrhu.

Návrh dopravně-urbanistické studie schválený Radou hl. m. Prahy dne 19. 9. 2022 si můžete prohlédnout zde:

Jarovská třída: dopravně-urbanistická studie – PDF (133 MB)

Vlastníci v území

V roce 2002 přestalo nádraží sloužit svému původnímu účelu a České dráhy postupně rozprodaly pozemky několika firmám. Severní část území o rozloze 13 hektarů nejprve koupily společnosti CCZ, CCY a Pražský projekt, a. s. (Discovery Group), které jej ovšem v létě 2016 prodaly dále společnosti Central Group, a. s. Jižní část území spolu s památkově chráněnou budovou, dohromady o ploše 16 hektarů, vlastní společnost Žižkov Station Development, a. s., tedy společný podnik Sekyra Group, a. s., a Českých drah, a. s.

Severovýchodní část území o čtyřech hektarech vlastní firma RailReal, a. s., společný podnik SUDOP GROUP, a. s., a Českých drah, a. s., pro které od roku 2019 připravuje vlastní projekt společnost Penta Real Estate, a. s. Ve východní části transformačního území za silničním mostem pak vlastní projekty připravují investoři Finep CZ, a. s., a Trei Real Estate. Hl. m. Praha je dnes vlastníkem pouze stávajících uličních prostranství a dále pozemků při ulici Na Viktorce, Zvěřinova a Habrová. V bezprostředním okolí nákladového nádraží jsou v současnosti připravovány i další významné projekty jako Nagano Park na území Třebešína, Obytná čtvrť Jarov u ulice Habrová, již realizovaný Obytný soubor Vackov nebo Centrum Nový Žižkov v místě dnešní Ústřední telekomunikační budovy.

Vývoj územněplánovací dokumentace v území

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy z roku 1999 umožňuje v území omezenou zástavbu v jeho severní části podél ulice Malešická. V jižní části území jsou územním plánem vymezené zejména drážní plochy znázorňující bývalé využití území jako nákladového nádraží. Odlišné využití území bude možné až po schválení změny územního plánu.

2022: Další postup/harmonogram změny  

Dne 19. 9. 2022 byla schválena Radou hl. m. Prahy podkladová studie pro návrh změny č. 2600/00. Tato změna je dále podmíněna podepsáním smluv o spolupráci mezi hl. m. Prahou, městskou částí Prahy 3 a investory. Poté bude změna předložena Radě hl. m. Prahy a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Po aktualizaci územního plánu může následně dojít k odblokování území a zároveň vzniku výstavby v souladu s nastavenou regulací prostřednictvím studie.

2021: Zrušení stavební uzávěry v důsledku přijetí nového stavebního zákona

Původní stavební uzávěra na celé území Nákladového nádraží Žižkov byla zrušena přijetím zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon). V severní části předmětného území i nadále platí stavební uzávěra pro městskou kolejovou dopravu.

2021: Veřejné projednání návrhu změny

Předložená podkladová studie pro návrh změny č. 2600/00 k veřejnému projednání, konanému v termínu 17. 1. 2021 – 23. 2. 2021, byla upravena na základě připomínek dotčených orgánů, vlastníků v území a městské části Prahy 3, uplatněných ve společném jednání k návrhu změny.

2019: Společné jednání k návrhu změny

Podkladová studie pro návrh změny č. 2600/00 ke společnému jednání, která vycházela z Koncepční rozvahy o území Nákladového nádraží Žižkov (IPR Praha, 2014), brala v potaz aktuální stav projektové přípravy severní části území s vydaným územním rozhodnutím a připomínky vlastníků v území a městské části Praha 3. Návrh změny společně se zpracovaným vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) byl vystaven při společném jednání v termínu 7. 7. 2019 – 22. 8. 2019. V rámci VVURÚ nebyly identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí.

2017: Pokračování změny územního plánu a Podkladová studie

V roce 2017 zastupitelstvo hl. m. Prahy převzalo pořizování změny a schválilo její pokračování.

IPR Praha dostal za úkol od Rady hl. m. Prahy zpracování návrhu studie, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Jelikož vlastníci pozemků, městská část Praha 3 a hl. m. Praha nenalezli shodu na zadání urbanistické soutěže, přistoupilo vedení města k tomuto kroku.

V červenci 2017 souhlasila Rada hl. m. Prahy se záměrem odkoupit památkově chráněnou budovu Nákladového nádraží Žižkov. Ve spolupráci s IPR Praha byla připravována architektonická soutěž na revitalizaci budovy s předpokladem vypsání v roce 2018. Z odkupu celé budovy hl. m. Prahou nakonec sešlo.

2016: Příprava urbanistické soutěže

V roce 2016 započala jednání aktérů v území o dalším postupu. Vzhledem k charakteru a významu území se IPR přiklonil k variantě vybrat zpracovatele prostřednictvím veřejné urbanistické soutěže. V červnu 2016 došlo ke změně vlastníka v severní části území. Společnost Central Group, a. s., vypracovala novou studii pro území s vydaným územním rozhodnutím a uzavřela smlouvu o spolupráci s městskou částí. Městská část požádala o stažení podnětu na pořízení změny územního plánu č. 2600/00. V dalších studiích tak bylo třeba brát v potaz tuto novou koncepci severní části území a jednání o soutěži byla ukončena.

2014: Koncepční rozvaha o území

Spolu s přípravou Metropolitního plánu Prahy, jehož zadání bylo schváleno zastupitelstvem v roce 2014, se do řešení území zapojil IPR Praha a byla vypracována tzv. Koncepční rozvaha o území – ukázka regulační studie zpracované dle nového metodického postupu Metropolitního plánu Prahy.

2012: Pozastavení pořizování změny územního plánu

Mezitím na podzim roku 2012 byla zahájena jednání o novém zadání podkladové studie pro změnu územního plánu. Účastnili se jich městská část Praha 3, Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnes IPR Praha) a hlavní vlastníci pozemků. Útvar rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Ing. arch. Janem Sedlákem připravili nové zadání podkladové studie. V roce 2013 bylo pozastaveno projednávání návrhu změny z důvodu prohlášení budovy nádraží kulturní památkou. Návrh změny totiž počítal s její demolicí. Práce na studii pokračovaly průběžně do roku 2014, kdy byly přerušeny.

2010: Výjimka ze stavební uzávěry

V roce 2010 schválila Rada hl. m. Prahy výjimku ze stavební uzávěry pro severní část území. Společnosti CCZ tak bylo umožněno začít stavět i bez plánovaného schválení územněplánovací dokumentace, která by řešila jednotný vývoj městské čtvrti. Projekt společnost CCZ vzbudil velkou vlnu nevole, a to především kvůli navrhovanému obchodnímu centru o rozloze 140.000 m2. V roce 2013 získal projekt územní rozhodnutí, městská část Praha 3 se však odvolala a posléze podala správní žalobu.

2009: Změna územního plánu

Pro území Nákladového nádraží Žižkov bylo v roce 2009 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy schváleno pořízení změny územního plánu na žádost městské části Praha 3. Změna územního plánu se týká území samotného nákladového nádraží včetně pozemků kolem bývalé trati až po ulici Českobrodskou.
Změna územního plánu č. 2600/00 je součástí tzv. I. vlny celoměstsky významných změn územního plánu Prahy.

2006: Stavební uzávěra

V roce 2006 nabyla právní moci stavební uzávěra pro území Nákladového nádraží Žižkov. Hlavním cílem vydání stavební uzávěry bylo zamezit nové nekoncepční výstavbě v dané oblasti, která by zabránila vybudování jednotně komponované městské čtvrti.