Přejít na hlavní obsah
Sídliště Ďáblice je oceňovaným urbanistickým celkem. Disponuje relativně vysokým množstvím zeleně a dobrou dopravní infrastrukturou.

V roce 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy uloženo zpracování územní studie pro sídliště Ďáblice (usnesení RHMP č. 1570 ze dne 19. 6. 2018). Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy spolu s IPR na jaře roku 2018 připravil zadání této studie a následně vybral jejího zhotovitele (zadání si můžete prohlédnout zde). Hlavním úkolem studie je pojmenovat a jasně určit hodnoty urbanisticky významného celku a navrhnout možnosti jeho dotvoření v souladu s jeho charakterem a strukturou zástavby. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a zpracování plánu revitalizace. 

Aktuality

Územní studie byla schválena pořizovatelem dne 24. 5. 2023, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje. Zároveň byla uveřejněna tisková zpráva na webu IPRMHMP. 

Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2018

Dokončení: 2023

KOLIK TO STÁLO?

n/a

KDO TO DĚLAL?

MOBA / IPR Praha

ÚLOHA IPR

Zpracovatel územní studie

FORMA

Územní studie

Podrobný harmonogram

2018

 • Příprava a finalizace zadání územní studie.
 • Urbanistická vycházka po území a participační setkání u kulatých stolů v rámci analytické části.

2019

 • Březen – představení rozpracovaného návrhu územní studie politické reprezentaci MČ Prahy 8 (4. 3.), zástupcům SVJ/BD a spolků působících na sídlišti Ďáblice (5. 3.), investorům a provozovatelům (6. 3.) a veřejnosti (11. 3.)
 • Průběžné konzultace návrhu územní studie s pracovní skupinou (březen, duben, říjen, prosinec)

2020

 • Léto – odevzdání studie zpracovatelem (MOBA) k připomínkám, interní kontrola
 • Průběžné konzultace a informování o stavu procesu (červenec, srpen)

2021       

 • Zahájení úprav/přepracování návrhu územní studie
 • Duben/květen – spolek Krásné Kobylisy představuje Vizi sídliště Ďáblice (autoři: Ing. arch Petr Klápště, Ph.D., a Bc. Sylva Korelusová)
 • Průběžné konzultace a informování o stavu procesu (květen, srpen, září, říjen)

2022 

 • Od 1. 6. do 13. 7. zveřejnění návrhu – hrubopisu územní studie –  a možnost jej připomínkovat.
 • 3Q – 4Q 2022 – vyhodnocení připomínek a úprava návrhu

 

Podívejte se na videopozvánku k veřejnému projednání územní studie:

Přehrajte si videoprezentaci s výkladem návrhu hrubopisu územní studie:

2023   

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Navržení koncepce veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury
 • Vytipování míst pro doplnění zástavby včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití

Historie

Ďáblice byly do roku 1968 samostatnou obcí na okraji Prahy. V 50. letech se začalo uvažovat o rozvoji tzv. Severního Města, jehož součástí byly také Ďáblice. Sever Prahy byl pro své příhodné přírodní podmínky určen k zástavbě převážně obytného charakteru již od prvních úvah o dalším poválečném rozšiřování města.

Část Ďáblic si však dodnes zachovala z hlediska urbanismu vesnický charakter.

Výsledné řešení sídliště Ďáblice navazuje na soutěžní návrh Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963, který dále rozpracovali Josef Polák, Vojtěch Šalda a hlavní architekt souboru Viktor Tuček. Ze soutěžního návrhu autoři převzali základní dopravní schéma, které umožnilo odvést tranzitní dopravu mimo sídliště, a koncept dvou hlavních křížících se pěších os.

Sídliště je jedinečné tím, že mezi jednotlivými domy vznikla řada parčíků s rybníčky, vzrostlými stromy a množstvím zákoutí.

Jak jste se mohli zapojit?

V analytické fázi byli zmapování uživatelé území, proběhl průzkum provozoven (k tzv. zkoumání ekonomického zdraví v lokalitě), komunitní monitoring a další analýzy užívání území.  Mezi provozovateli i obyvateli zároveň proběhlo reprezentativní sociologické dotazníkové šetření. Všechny tyto průzkumy byly součástí podkladů pro územní studii. 

Veřejnost byla zapojena do tvorby územní studie v rámci vycházek a setkání nad mapou v roce 2018. Podněty byly zapracovány do analytické části studie. První návrh byl veřejnosti představen v březnu 2019. Bylo obdrženo velké množství připomínek, které byly v následujících krocích zohledněny. 

V dubnu roku 2019 byla na žádost klíčových aktérů v území i samotné veřejnosti sestavena pracovní skupina*, která se věnovala právě návrhu územní studie a dalšímu postupu v rámci její tvorby. Schůzky pracovní skupiny stále probíhají, nyní nad upravovaným/přepracovávaným návrhem územní studie. 

2020 – 2021 probíhaly odborné diskuze k návrhu i dalším krokům procesu s vybranými klíčovými aktéry v území.

V červnu a červenci 2022 pak proběhlo projednání územní studie, jejíž návrh bylo možné oficiálně připomínkovat.

Doručené (písemné) připomínky byly vyhodnoceny a předány zpracovateli územní studie k zapracování. Souběžně probíhaly odborné diskuze se zástupci Spolku Krásné Kobylisy, zástupci městské části, urbanisty a dalšími odborníky. 

Čistopis územní studie byl představen na tiskové konferenci, ke které byly vydány i tiskové zprávy (IPR i MHMP).

 

*Pozn.: Pracovní skupina je složena ze zástupců a zástupkyň spolku Krásné Kobylisy, Městské části Praha 8, Hlavního města Prahy, Národního památkového ústavu a SVJ.