Přejít na hlavní obsah
Sídliště Ďáblice je oceňovaným urbanistickým celkem.

Disponuje relativně vysokým množstvím zeleně a dobrou dopravní infrastrukturou. Má však nedostatky. Právě proto se město rozhodlo pořídit urbanistickou studii, která určí, jak by se mohl tento prostor citlivě doplnit a upravit. Zpracovatelem územní studie se stal ateliér MOBA, který zvítězil ve veřejné soutěži. Hlavním úkolem dokumentu je zachovat jedinečnou identitu sídliště, zlepšit veřejný prostor, posílit kvalitu lokálních služeb i vybavenost a prověřit možné budoucí změny území. Zároveň byla vytipována místa, kde lze doplnit zástavbu takovým způsobem, aby se nenarušil současný charakter sídliště. Studie bude sloužit jako podklad pro Plán revitalizace. Mohla by se rovněž stát vzorem pro revitalizaci dalších pražských sídlišť.

Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2018

Průběh

Participativní analýza sídliště za účasti veřejnosti – listopad a prosinec 2018
Odevzdání návrhu studie ke kontrole pořizovateli – polovina února 2019
Odevzdání návrhu studie k projednání – začátek května 2019
Projednání návrhu studie s veřejností – červen 2019
Dokončení: 2020

Kolik to bude stát?

xxx

Kdo to bude dělat?

MOBA

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Navržení koncepce veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury
Vytipování míst pro doplnění zástavby včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití

Historie

Ďáblice byly do roku 1968 samostatnou obcí na okraji Prahy. V 50. letech se začalo uvažovat o rozvoji tzv. Severního Města, jehož součástí byly také Ďáblice. Sever Prahy byl pro své příhodné přírodní podmínky určen k zástavbě převážně obytného charakteru již od prvních úvah o dalším poválečném rozšiřování města.

Část Ďáblic si však dodnes zanechala z hlediska urbanismu vesnický charakter.

Výsledné řešení sídliště Ďáblice navazuje na soutěžní návrh Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963, který dále rozpracovali Josef Polák, Vojtěch Šalda a hlavní architekt souboru Viktor Tuček. Ze soutěžního návrhu autoři převzali základní dopravní schéma, které umožnilo odvést tranzitní dopravu mimo sídliště, a koncept dvou hlavních křížících se pěších os.

Sídliště je jedinečné tím, že mezi jednotlivými domy vznikla řada parčíků s rybníčky, vzrostlými stromy a množstvím zákoutí.

Jak jste se mohli zapojit?

V analytické fázi byli zmapováni uživatelé území, proběhl průzkum provozoven (k tzv. zkoumání ekonomického zdraví v lokalitě), komunitní monitoring a další analýzy užívání území. 

Mezi provozovateli a obyvateli proběhlo rovněž reprezentativní dotazníkové šetření.

Všechny tyto průzkumy byly součástí podkladů pro územní studii.

Veřejnost byla poprvé zapojena do tvorby územní studie v rámci vycházek a setkání nad mapou, které byly zorganizovány v listopadu 2018.

4. 3. 2019 proběhlo představení předběžného návrhu ÚS politické reprezentaci MČ Praha 8.

5. 3. 2019 se konalo představení předběžného návrhu ÚS zástupcům SVJ/BD a spolků působících na Sídlišti Ďáblice.

6. 3. 2019 proběhlo představení předběžného návrhu ÚS investorům a provozovatelům.

11. 3. 2019 se uskutečnilo představení předběžného návrhu ÚS veřejnosti.

Ve dnech 11. 3. až 10. 4. 2019 probíhala jednání se skupinami SVJ.

15. 5. 2019 proběhla prezentace návrhu před odevzdáním pořizovateli.

Během léta až podzimu 2020 se konalo veřejné projednání návrhu ÚS.

Na konci roku 2020 byla finalizována ÚS.

Zpětná vazba od obyvatel sídliště a odborníků

Zpětná vazba od obyvatel sídliště, odborníků či politiků podnítila úpravu návrhu v těchto oblastech:

  • Případná nová výstavba bude koncentrovaná pouze v okolí metra Ládví.
  • Návrh se bude soustředit na úpravu veřejného prostoru vnitřní části sídliště a ulice Střelničná.
  • Objekty Včel budou výhledově navrhnuty jako převážně vybavenostní a komunitní centra s nízkou podlažností.

Aktuality

Hlavní město Praha a městská část za účasti zástupců obyvatel v rámci pracovní skupiny jednají s investorem CPI o dohodě nad řešením, které by umožnilo převod objektů některých Včel do vlastnictví hlavního města. Tato jednání jsou zatím v úplných počátcích, nelze tedy předjímat, jak dopadnou. Pokud by se však podařilo dojednat dohodu, objekty Včel i s pozemky v ulici Střelničná a Frýdlantská by připadly do vlastnictví hl. m. Prahy (potažmo do správy MČ Praha 8). Poté by se mohlo město s městskou částí a obyvateli pustit do detailnější diskuze o budoucím využití objektů Včel.