Přejít na hlavní obsah
Nadpis
Jeden z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů se stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech.

Holešovice – Bubny-Zátory jsou územím Prahy, které neslouží už desítky let svému původnímu účelu. Zatímco dříve jste tu našli nákladové nádraží a překladové haly, dnes vnímáme tuto lokalitu jako místo pro vznik nové moderní čtvrti. Nedílnou součástí území je také záměr výstavby Vltavské filharmonie, která je symbolem proměny této části Holešovic a která by se zároveň měla stát první koncertním sálem pro symfonickou hudbu vzniklým v Praze v posledních 100 letech. Dokud však nebude jasné, jak má území celkově vypadat, nemůže se začít stavět. Proto jsme v roce 2018 připravili zadání územní studie, kterou zpracovali Pelčák a partner architekti a německé studio Thomas Müller Ivan Reimann Architekten GmbH. Jeden z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů se stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech. Finální podobu územní studie jsme po zapracování připomínek zveřejnili v prosinci 2020. Postavit celou čtvrť trvá v České republice několik let. První domy by zde mohly začít vznikat v roce 2025, úplné dokončení se předpokládá v roce 2040.

Územní studie

Čistopis územní studie Bubny-Zátory si můžete stáhnout a prohlédnout zde:

 

územní studIE Bubny–zátory
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • 25 000 obyvatel zde najde domov
 • 11 000 bytů
 • 29 000 pracovních míst
 • 5 000 míst pro žáky ve školách
 • Propojení Letné a Holešovic
 • Vznik administrativních budov a obytného území v severní části
 • Realizace administrativních budov se základní hladinou 6 až 8 podlaží, maximálně však 12
 • Vznik centrálního parku o rozloze 6 hektarů
 • Adaptace na klimatickou změnu – ulice lemované stromořadím, lokální zasakování všude, kde to bude možné, a zelené střechy budov
 • Dopravní obslužnost – různé druhy dopravy
 • Stavba nových mostů a pěších lávek
 • Napojení na rychlodráhu vedoucí na letiště
 • Vznik Památníku ticha v prostorách nádraží Bubny
 • Umístění nového koncertního sálu Vltavské filharmonie

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2024
Dokončení: 2040

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

Thomas Müller Ivan Reimann Architekten GmbH
Pelčák a partner architekti

Úloha IPR

Zadavatel územní studie

Forma:

Územní studie jako podklad pro změnu územního plánu

Detailnější popis projektu

Vývoj územně plánovací dokumentace v území po roce 1989

1991 – Proběhl mezinárodní workshop s účastí předních evropských architektů. Předmětem workshopu bylo získání názorů a nápadů na toto území. Z workshopu vyplynulo konstatování, že Bubny-Zátory jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí města vhodnou pro rozvoj jednoho z budoucích center města.

1992 – Rada zastupitelstva hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 7 vypsala urbanistickou veřejnou anonymní soutěž s mezinárodní účastí. První cena nebyla udělena, avšak autoři nejvýše oceněného návrhu byli vyzváni ke zpracování urbanistické studie. Vzhledem k diskusím řešení Městského okruhu byla studie zmrazena, pokračovalo se v ní od roku 1994 do konce roku 1997. V listopadu 1998 byla prof. J. Gřegorčíkem zpracována studie, která sloužila jako podklad pro nový územní plán schválený v roce 1999.

1999 – Začal platit nový územní plán a stavební uzávěra na celé území podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy. V těchto územích je nutné dříve, než zde bude povolována nová zástavba, prověřit celkovou koncepci území podrobnější územně plánovací dokumentací (regulačním plánem) nebo územně plánovacím podkladem (územní studií).

2007/2008 – Pořizovány byly dílčí developerské studie pro severní část (NAVATYP) a jižní část (ORCO), v nichž se však nepodařilo najít společné celkové řešení. Tyto studie nebyly pořizovatelem uznány za urbanistické studie.

2012 – Proběhlo zadání podkladové studie. Vznikl záměr pořídit studii, nad kterou by byla dosažena shoda v území. K pořízení územní studie dojde dle zákona následně, bude-li dosažena shoda v území. Zadání podkladové studie zpracoval ÚRM. Výběrové řízení vyhrál ateliér CMC Architects.

2013 – Vzniklo zadání územní studie na základě zpracované podkladové studie. Zpracovatelem je CMC Architects. Územní studie má posloužit jako podklad pro změnu územního plánu.

2014 – Byla odevzdána územní studie, MČ Praha 7 vyjádřila nesouhlas se studií s uvedením řady nových připomínek. Rovněž zazněla otázka, zda takto významné území není nutné řešit urbanistickou soutěží.

2016  – Odbor územního rozvoje hl. m. Prahy (ÚZR MHMP) schválilo zadání územní studie pro Holešovice – Bubny-Zátory ve spolupráci s MČ Praha 7, jež IPR připomínkoval. Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2798 ze dne 15. 11. 2016 uložila IPR zahájit práce na územní studii.

2017 – IPR připravil na území Holešovice – Bubny-Zátory veřejnou zakázku.

2018 – IPR pořídil odborné posudky na území a sestavil zadání pro novou územní studii s důrazem na veřejná prostranství, dopravu, vybavenost a jasnější kompozici území jako svébytné čtvrti.

2019 – Nová územní studie se stane podkladem pro změnu územního plánu.

Stavební uzávěra

V platném územním plánu je území Holešovice – Bubny-Zátory vymezeno jako tzv. velké rozvojové území, kde platí stavební uzávěra. A to až do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu. Tato podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklad musí být pořizován Odborem stavebním a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy a musí být zpracován v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem územního plánu (SUP MHMP). Ačkoli na území Holešovice – Bubny-Zátory vzniklo několik studií, nikdy se nejednalo o podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovací podklad stanovený pro VRÚ, který by byl řádně zadán, schválen pořizovatelem a zapsán do evidence územně plánovací činnosti (postup dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon).

Jak jste se mohli zapojit? 

Návrh územní studie na novou podobu území Holešovice – Bubny-Zátory procházel od 15. 8. do 15. 10. 2019 veřejným projednáním. Občané tak mohli podat své připomínky.
 

Na základě připomínek nastaly v územní studii tyto změny:

Jaké změny nastaly ve studii na základě připomínek?

 • Změna výškové regulace věže u Výstaviště – Dochází k citlivějšímu urbanistickému řešení mezi novou čtvrtí a areálem Výstaviště u Stromovky. Nově je maximální výška věže na této straně stanovena na 12 podlaží místo původních 18 podlaží.
 • Respektování všech památek – Studie nově zachovává i objekt historické vodárny a ochraňuje budovu bývalé holešovické elektrárny s kovárnou, a to dokonce v památkově „očištěné“ původní podobě.
 • Lepší propojení Centrálního parku se Stromovkou – Nově došlo k rozšíření zeleného koridoru propojujícího Centrální park se Stromovkou až na 30 metrů.
 • Nové zelené plochy – Ve studii přibyly nové zelené plochy a obecně byl kladen větší důraz na rozšíření zeleně. Příkladem může být i nový požadavek na doplnění ploch zeleně v okolí filharmonie nebo nový parčík mezi dvěma železničními tratěmi.
 • Centrální park – Studie vnímá park jako specifický projekt, který bude mít svou vlastní koncepci. Podobně je na tom i projekt nového náměstí u Nádraží Holešovice, který bude mít také svůj vlastní projekt. Ten se nyní bude dále dopracovávat a prioritně řešit.
 • Nové uspořádání bloku obchodního centra – Původní jeden blok nákupního centra je nově rozdělen na tři jednotlivé bloky. Navíc dochází i ke zmenšení obchodní plochy dle připomínky městské části. Jednotlivé bloky nyní lépe zapadají do celkové struktury čtvrti.
 • Koordinace členění bloků podle vedení trasy metra  – Navrhované budovy jsou upraveny tak, aby lépe respektovaly stavění nad trasou metra. Došlo tak k úpravě ploch veřejných prostranství a některých bloků.
 • Předpolí Hlávkova mostu – Detailní územní studie vypracovaná městem prověřila možnosti a potvrdila původní řešení. Území určené pro výstavbu Vltavské filharmonie vytvoří jednak předprostor a jednak propojí budovu Vltavské filharmonie s nábřežím. Podoba budovy Vltavské filharmonie a ztvárnění celé parcely včetně nábřeží však vzejde až z architektonické soutěže.

Podívejte se na finální verzi územní studie: Územní studie – čistopis
Obrazovou přílohu k hlavním změnám naleznete v tomto PDF.

Ilustrační obrázek aktuality

Občané mohou ode dneška ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátory

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Praha už ví, jak budou vypadat nové Bubny. Stavět se začne do 5 let.

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Město hledá architekty na proměnu Bubnů

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Město vdechne nový život Bubnům. Stavět se může do 4 let

Číst více

Materiály ke stažení

zip (32,53 MB) koncepce_urbanistickeho_rozvoje_holesovic.zip
Koncepce urbanistického rozvoje Holešovic
pdf (15,18 MB) concept_of_urban_development_of_holesovice_gabu_heindl_architektur.pdf
Concept of urban development of Holešovice Gabu Heindl Architektur Staedtebau
zip (52,06 MB) fachgutachten_konzeption_der_urbanen_entwicklung_von_holesovice_muller_reimann_architekten.zip
Fachgutachten Konzeption der urbanen Entwicklung von Holesovice – Thomas Müller, Ivan Reimann Architekten
pdf (27,72 MB) proverovaci_studie_filharmonie_pelcak_a_partner_architekti.pdf
Prověřovací studie filharmonie na Vltavské – Pelčák a partner architekti
pdf (114,1 MB) koncepce_urbanniho_rozvoje_holesovice_cmc_architects.pdf
Koncepce urbánního rozvoje Holešovice – CMC Architects
pdf (17,34 MB) proverovaci_studie_filharmonie.pdf
Prověřovací studie filharmonie na Vltavské – D3A
pdf (10,43 MB) koncepce_urbanniho_rozvoje_holesovic_d3a.pdf
Koncepce urbánního rozvoje Holešovic – D3A