Přejít na hlavní obsah
Význam současných vysokoškolských kampusů se mění.

Už nejsou jen uzavřenými tichými areály, ale součástí života města. Kampus Dejvice čeká na svou proměnu dlouho. Proto jsme na základě zadání od vedení města vypsali veřejnou zakázku na zpracovatele koncepční studie vysokoškolského areálu. Vítězem se stal ateliér MCA pod vedením Pavly Melkové a Miroslava Cikána. Kampus Dejvice leží na atraktivním místě v širším centru města, disponuje kvalitní architekturou a množstvím zeleně. Koncepční studie se věnuje celkové revitalizaci jeho veřejných prostranství, která by měla získat na atraktivitě nejen pro studenty, ale také pro občany, kteří sem přijdou relaxovat. 

Participace

Jak jste se mohli zapojit?

Nejprve jsme spolu s vámi prošli úvodním kolem participace, kde jsme se chtěli dozvědět, co vám v dnešním Kampusu schází, co byste v něm v budoucnu rádi dělali, jaké myšlenky a hodnoty by pro vás mohl ztělesňovat. Scházeli jsme se také pravidelně v pracovních skupinách se zástupci institucí sídlících v Kampusu (ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB, NTK, UK v Praze), hlavního města Prahy, Městské části Praha 6, stejně jako se studenty a diskutovali postupně vznikající návrhy. Všem za jejich čas a zájem děkujeme. Komentáře, které jste nám poskytli v minulých setkáních, se staly cennou inspirací a do návrhu se otiskly.

V průběhu podzimu 2021 byl veřejnosti předložen návrh Koncepce. V týdnu od 4.–9. října probíhalo setkání s místními na akcích v rámci „TÝDNE PRO KAMPUS“, během kterého byl návrh Koncepce představen a široká veřejnost měla možnost se k projektu vyjádřit prostřednictvím dotazníku. Zároveň autoři do Koncepce zapracovaly poslední připomínky pracovní skupiny. 

Koncepce je jedním z prvních dokumentů a především kroků, které směřují k budoucí realizaci revitalizace veřejných prostranství. Neobsahuje tedy všechny návrhy až do podrobností a řešení v ní navržená ani nejsou neměnná. Na Koncepci naváží další projektové dokumentace, které se budou postupně věnovat vybraným dílčím částem území a rozpracovávat je do většího detailu. 

V listopadu 2021 byla Koncepce zpracovatelem odevzdána zadavateli, který ji následně předloží Radě hl. města Prahy k následnému odsouhlasení.

Koncepci Kampus Dejvice připravenou k odsouhlasení Radou hl. m. Prahy si můžete prohlédnout zde: 

Koncepce Kampus Dejvice

Přečíst si můžete také závěrečnou zprávu z dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci podzimní participace:

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření (2021)

 

 

 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zlepšení celkové kvality, prostupnosti a využití veřejných prostranství pro studenty, zaměstnance a veřejnost
 • Zapojení kampusu do navazujícího města
 • Zvýšení atraktivity prostředí a podpoření aktivit jednotlivých vysokých škol a institucí
 • Proměna areálu v živé centrum vzdělávání a výzkumu, kterému se zvýší prestiž a atraktivita
 • Vytvoření klidové zóny pro relaxaci studentů a občanů
 • Sestavení souboru strategických navazujících kroků a postupné proměny kampusu v udržitelnou a živou část města – a to nejen formou architektonických zásahů, ale také nastavením správy a managementu aktivit v území
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2020
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

TSK

Atelier MCA (koncepce)

Úloha IPR

Organizátor otevřeného výběrového řízení a zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie revitalizace veřejných prostranství

Historie

Detailnější popis projektu

Dejvický kampus je rozsáhlým komplexem, který vznikl v několika časových etapách.
Výstavba dejvického kampusu začala ve 20. letech podle plánů Antonína Engela. V důsledku hospodářské krize a druhé světové války však byly plány realizovány jen částečně.
Nejnovějšími stavebními přírůstky areálu jsou Národní technická knihovna od ateliéru Projektil architekti, která byla otevřena v roce 2009, a Nová budova ČVUT, dokončená v letech 2009–2010, od Aleny Šrámkové.
Aktuálně zde najdete několik vysokých škol a institucí: České vysoké učení technické, Národní technická knihovna, Katolicko-teologická fakulta UK, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 
Projekt Kampus Dejvice vznikl z iniciativy Národní technické knihovny, Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Karlovy, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a MČ Praha 6. Jeho cílem je postupně zatraktivnit dejvický vysokoškolský areál a oživit v něm společenský, studentský i vědecký život tak, aby se stal živým centrem vzdělávání a výzkumu, a to i pro širokou veřejnost.
O směru rozvoje území probíhají dlouholeté diskuze. Již v roce 2015 podepsali zástupci ČVUT, VŠCHT, UK, ÚOCHB AV ČR, NTK a MČ Praha 6 Memorandum o společném zájmu „povznést stav veřejných prostor v parteru kampusu na důstojnou úroveň odpovídající centru technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu“.
Na základě této iniciativy v roce 2016 ČVUT v Praze zadala ateliéru MCA zpracování Ideové koncepce kampusu Dejvice, která byla později rozšířena o oblast Vítězného náměstí.
O budoucí podobě kampusu diskutují také sami studenti. V minulých letech se uskutečnilo několik veřejných akcí iniciovaných studentskými spolky, v rámci nichž proběhly participativní procesy v podobě dotazníkového šetření nebo mapování, které naznačují, jak si studenti budoucí podobu kampusu představují.
 

V roce 2018 byla vypsána urbanisticko-architektonická soutěž na novou podobu Vítězného náměstí a blízkého okolí (včetně Šolínovy ulice). Na prvním místě se umístil návrh studia Pavel Hnilička Architekti. Aktuálně probíhá zpracování koncepční studie na základě vítězného návrhu. 
V roce 2019 podepsalo studentstvo kampusu Dejvice výzvu za budoucnost společných prostor, ve které žádalo připojení hl. m. Prahy k již uzavřenému Memorandu, ustanovení pracovní skupiny nebo také zřízení hlavního architekta kampusu. Tato vůle ze strany přímého uživatele území se přetavila do Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2122 ze dne 7. 10. 2019, ve kterém Praha deklaruje přistoupení k Memorandu, zřízení pracovní skupiny a zpracování koncepce území, která bude zejména prostorem pro koordinaci a mediaci všech aktérů, bude sloužit jako prostor pro mapování území a aktivit, které v něm probíhají, umožní nastavit péči a správu území a vypracuje návrh postupu implementace této koncepce. 

Aktuální stav

Veřejný prostor kampusu s nejbližším okolím je v současnosti málo udržován a působí poněkud nekonzistentně.
Kampus postrádá celkovou koncepci. Úpravy veřejných prostranství byly doposud řešeny nesystematicky jako dílčí zásahy ve vztahu ke konkrétním investicím – např. nová budova Národní technické knihovny, Nová budova ČVUT.
Zeleň je po vzoru urbanistických koncepcí z minulého století komponovaná jako pohledová, což zdaleka nevyhovuje dnešním potřebám kampusu jako živého a přívětivého místa pro setkávání.
Kvalitu a údržbu veřejného prostoru komplikuje také roztříštěná správa a vlastnictví.
 

Pracovní skupina

 • Koncepce by se měla stát zastřešujícím materiálem a východiskem pro postupnou celkovou revitalizaci veřejného prostoru kampusu.
 • Klíčovým momentem je koordinace dílčích aktivit a zájmů v území.
 • Koncepce proto vzniká se zapojením všech významných aktérů přímo do procesu formou pracovní skupiny, která se pravidelně schází a podílí se jak na přípravě obsahu výsledného dokumentu, tak i možnostech jeho navazující implementace.
 • Koncepci zpracuje multioborový tým architektonického ateliéru MCA.

Členové pracovní skupiny: 

 • Hl. město Praha – radní pro oblast územního rozvoje a územního plánu hl. m. Prahy
 • Hl. město Praha – radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
 • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 6
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Katolicko-teologická fakulta Univerzity Karlovy
 • Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR
 • Národní technická knihovna
 • Iniciativa kampus Dejvice
 • Zástupce studentských spolků
 • Zástupce zpracovatelského týmu