Přejít na hlavní obsah
Praha má svůj platný územní plán již od roku 1999, který dnes už neodpovídá požadavkům na rozvoj města ve 21. století.

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy vznikal v 90. letech 20. století a kladl důraz na funkční plánování města, což se postupem času ukázalo jako velmi neflexibilní a příliš předurčující způsob územního plánování. Současný územní plán nyní podléhá stovkám pořizovaných změn ročně a jeho údržba město stojí nemalé náklady. IPR proto připravujeme plán nový – Metropolitní plán.

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Platný územní plán byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000 a platí ve znění následných změn a úprav vydaných obecně závaznými vyhláškami, resp. později opatřeními obecné povahy s výjimkou částí zrušených soudem.

Územní plán mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, stanovuje koncepci dopravní či technické infrastruktury, a především pak definuje, jak lze které území využívat. Území hlavního města Prahy je územním plánem děleno na zastavitelné a nezastavitelné území. Zastavitelné plochy jsou stabilizované, rozvojové a transformační. Územní plán vymezuje také nerozvojová území. 

IPR je prostřednictvím Kanceláře změn územního plánu projektantem změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, autorem původního návrhu byl Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Pořizovatelem je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

Obecně o územním plánu

Zastavitelné území je tvořeno zastavitelnými plochami a může být zastavěno stavbami všeho druhu, které odpovídají využití, jež je stanoveno územním plánem. Nezastavitelné území je tvořeno nezastavitelnými plochami a nelze jej zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou staveb dopravní a technické infrastruktury, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného využití a ostatních staveb uvedených v podmínkách stanovených pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní a přípustné využití ploch.

Stručné shrnutí způsobu regulace platným územním plánem najdete v tomto článku: Jaké regulativy stanovuje platný územní plán?

LETÁK KANCELÁŘE ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU
Mapová aplikace
Mobilní aplikace – Apple
Mobilní aplikace – Android

Grafická část územního plánu

Grafickou část územního plánu tvoří 12 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000. Výkresy je možné prohlížet online v mobilní nebo mapové aplikaci, případně stáhnout jako jednotlivé listy v tiskové kvalitě ve formátu PDF.

 

Textová část územního plánu

Pro rozhodování o změnách v území jsou důležitá aktuální úplná znění platných Regulativů funkčního a prostorového uspořádání hlavního města Prahy a Seznamu veřejně prospěšných staveb. IPR úplné znění zpracovává na výzvu pořizovatele zpravidla 4x ročně. Aktuální znění textové části územního plánu je vždy zveřejněno na webových stránkách pořizovatele společně s Průvodní zprávou původního návrhu územního plánu z roku 1999. Nejaktuálnější platné regulativy platného územního plánu najdete na webu praha.eu:

 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy - úplné znění

 

 

Systémové a komplexní změny územního plánu

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl postupem času aktualizován mnoha změnami. Za komplexní a systémové lze považovat zejména změny Z 1000/00 a Z 2832/00, která byla vydána formou opatření obecné povahy č. 55 z roku 2018. IPR tehdy zpracoval přehledný materiál, který doplňuje vysvětlení úprav provedených změnou Z 2832/00 v doposud platných regulativech prostorového a plošného uspořádání území hl. m. Prahy. Nejedná se však o aktuální úplné znění.

 

Opatření obecné povahy z roku 2018

Změny územního plánu

Vzhledem k tomu, že platný územní plán již neodpovídá potřebám současného města, podléhá stovkám změn ročně. Změny mění závaznou část plánu, a to jak funkční využití území, tak třeba také hranice jednotlivých ploch, změny vyhlášky (textové části), aktualizace koncepce veřejně prospěšných staveb nebo změny míry využití území. Přehled všech změn najdete na webu www.zmenaplanu.cz, z procesního hlediska pak na stránkách pořizovatele Odboru územního rozvoje hlavního města Prahy.

Co je to územní plán?

Územní plán je plánem rozvoje města nebo obce. Říká, kde a co je možné stavět a kde to naopak možné není. Nepřikazuje, aby stavby vznikaly, ale právně tuto možnost umožňuje nebo neumožňuje. O umístění konkrétní stavby pak s územním plánem v ruce rozhoduje stavební úřad.

více