Přejít na hlavní obsah

Císařský ostrov - ostatní návrhy

Tým č. 4

Autoři návrhu:

Ing. Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Arch. Pavel Kocych

Spolupráce:

Ing. Arch. Radko Květ, Ing. Jan Božovský, Ing. Milan Sýkora, CSc.

Hodnocení poroty

U tohoto návrhu porota oceňuje pečlivé, podrobné a komplexní řešení dopravního systému celého území. Dále porota oceňuje podněty: využití stávajících lávek a mostů a jejich pečlivé propojení cestami, umístění kotviště v severním cípu ostrova. Sporné je umístění nové lávky, kterou autoři situují nad nejširší část koryta Vltavy. Autoři prokázali velmi dobrou znalost území, což se projevilo v širokém prostorovém pojetí krajinářského řešení. Sympatické je odstranění duplikované cesty na jižní straně nové vodní linky.

Systém tůní je při své nesporné dekorativnosti vodních prvků trvale neudržitelný.

Navržený design nové vodní linky je kombinací mnoha prvků (technických prvků a křivek).

 

Textová část (0,2 MB)

Panel č. 1 - Rámcový plán (11 MB)

Panel č. 2 - Design manuál (18 MB)

Panel č. 3 - Integrované řešení vodohospodářských kompenzačních opatření (12 MB)

Panel č. 4 - Návrh úprav projektu nové vodní linky, jeho celkového krajinářského řešení (18 MB)

 

Tým č. 5

Autoři návrhu:

MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Jana Pyšková, Ing. arch. Petr Preininger, Ing. Jiří Vítek

Spolupráce:

Ing.arch. Tomáš Zdvihal, Ing. arch. MgA. Ondřej Dušek, Ing. Dana Krýslová, Ing. Marie Gelová

Hodnocení poroty

Předností tohoto návrhu je celkové vnímání krajiny jako systému a komplexní dopravní řešení. Zejména napojení ze strany Bubenče a umístění záchytných parkovišť také do této části řešeného území a propojení ulice Papírenská. Dobře myšlená idea propojení Dejvic, Bubenče a ostrova je však oslabena fragmentalizací vazeb. Porota rovněž oceňuje odvážný přístup a prověření obslužnosti území pomocí nekonvenčních druhů dopravy. Nicméně navržený dopravní systém je příliš intenzivní. Navržená pěšina podél přírodní památky Pecka by mohla být novým atraktivním pěším propojením.

Porota kladně hodnotí propracovanost řešených prvků design manuálu.

Za slabinu projektu porota považuje řešení vodohospodářských kompenzačních opatření. Navržené zásahy do areálu Zoo jsou nerealistické a jezírka na Císařském ostrově nejsou z hlediska protipovodňové ochrany vhodným řešením.

Na řešení objektu nové vodní linky je sympatické přiznání tohoto objektu v krajině. Autoři však nespecifikují svou představu, co se má stát s odkrytou několikasetmetrovou zdí. Zajímavá a podnětná je myšlenka nepřístupnosti centrálního prostoru střechy a vytvoření vnitřního světa biotopu. Obavy však vzbuzuje navržený vodní režim, který není dle názoru poroty udržitelný.

 

Textová část (0,1 MB)

Panel č. 1 - Rámcový plán / doprava a prostupnost (4 MB)

Panel č. 2 - Design manuál (5 MB)

Panel č. 3 - Integrované krajinářské řešení kompenzačních opatření (2 MB)

Panel č. 4 - Úprava nové vodní linky (2 MB)

 

Tým č. 6

Autoři návrhu:

Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Tomáš Prouza, D3A spol. s.r.o, Ing. Jakub Finger, Atelier Partero, zahradní architekti, Ing. Filip Jiřík, DIPRO, spol. s r.o., Ing. Jan Cihlář, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Hodnocení poroty

Porota vyzdvihuje odvážnost a otevřenost tohoto návrhu. Jako jedno z pozitiv je celkové pojetí a náhled na celé území v delším časovém horizontu. Porota hodnotí kladně detailní řešení okolí Císařského mlýna a navržená propojení. Jako přínos projektu hodnotí ověření skutečnosti, že rekreační území lze obsloužit dobře zejména pomocí veřejné dopravy (např. navržené vaporetto). Vybudování lanovky není z hlediska efektivity adekvátním řešením. Jako negativum porota uvádí umístění okružní křižovatky v severním cípu ostrova. Toto území se stává spolu s umístěným parkovištěm složitým a nepřehledným uzlem, který je stísněn v cípu ostrova. Komplikace porota spatřuje v uvažovaném přemístění haly pro koně a její následné umístění, kde by byla nevhodně vystavena většímu riziku z hlediska povodní. Navržená jezera za drahou v parku Stromovka by byla nepřijatelná z hlediska statiky trati.

Monofunkční využití střechy nové vodní linky pro koně není vhodné.

Zajímavý je pohled na možnost využití stávající vodní linky, který otevírá otázku budoucího využití průmyslového areálu.

Autoři komplexně přistoupili k řešení design manuálu.

 

Textová část (0,5 MB)

Panel č. 1 - Rámcový plán (24 MB)

Panel č. 2 - Design manuál (1 MB)

Panel č. 3 - Integrované krajinářské řešení kompenzačních opatření (2 MB)

Panel č. 4 - Návrh úprav projektu nové vodní linky, jeho celkové krajinářské řešení (3 MB)

 

Tým č. 10

Autoři návrhu:

Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Petr Lešek, MgA Klára Skárkova, ing. arch. Maria Ralbovská, MSc. Arch. Adam Hašpica, Projektil architekti s.r.o.

Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, ing. Martina Forejtová, a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

Ing. Miroslav Vondřich

Ing. Adam Vokurka, Ph. D., AV ProENVI, s.r.o.

Hodnocení poroty

Síla návrhu spočívá v řešení okolí ostrova a pečlivé analýze území. Porota si u autorů cení pochopení genia loci řešeného území a citlivě vybraných míst, které autoři zobrazují v návrhu. Zachování prostorové jednoty ostrova a zachování charakteru, který získal regulací řeky před sto lety, porota vnímá jako silné gesto. Vytvoření velké rozlehlé krajiny uprostřed dvou řek. Nicméně porota je přesvědčena, že zachování celistvosti ostrova je v rozporu s dynamikou říční krajiny, která se neustále proměňuje. Pokud je někde v Praze místo, kde je možné vrátit se k dynamičnosti, je to právě tady. Trasování cest nezohledňuje účelnost vazeb v území. Navržená kompenzační opatření ve formě snížení části ostrova krytého náspem lávky by vytvořilo sedimentační prostor, který by se rychle zazemnil.

Kladně je hodnocena práce s hranou ostrova a objektu nové vodní linky. Rozdílný přístup na severní a jižní hraně, její krajinné a urbánní pojetí. Pozitivum projektu je také navržená extenzivní zeleň na střeše. Pozitivem je edukativní pojetí fasády nové vodní linky.

 

Textová část (0,2 MB)

Panel č. 1 - Rámcový plán vymezeného území se zaměřením na prostupnost, veřejná prostranství a hodnoty krajiny (11 MB)

Panel č. 2 - Design manuál - "architektonický jazyk" pro vymezené území /kombinace materiálů, mobiliář apod.) (18 MB)

Panel č. 3 - Integrované krajinářské řešení kompenzačních opatření (8 MB)

Panel č. 4 - Návrh změn krajinářského projektu, které budou zpracovány do projektu nové vodní linky - ÚČOV (10 MB)

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články