Přejít na hlavní obsah

Nové Dvory

Lokalita Nových Dvorů je klíčovým územím pro rozvoj města. Může zde totiž vzniknout nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita řešená územní studií se nachází na území především dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš).

Ilustrační obrázek aktuality

AKTUALITY

Územní studie byla schválena pořizovatelem dne 20. 9. 2022, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

ÚZEMNÍ STUDIE

Pro předmětné území je pořizována územní studie (§ 25 a 30 stavebního zákona) na základě podnětu Rady hl. m. Prahy. Územní studie je územně plánovacím podkladem, který konkrétní území komplexně prověřuje, posuzuje možnosti změn v něm a navrhuje jeho možná řešení.

Územní studie je úzce koordinována s dalšími projekty, které jsou pro dané území připravovány – více informací k městským projektům lze dohledat na webu Pražské developerské společnosti a Dopravního podniku hl. m. Prahy

Zadání územní studie bylo dokončeno v březnu 2021 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy po konzultacích s dotčenými městskými částmi, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Pražskou developerskou společností a dalšími.

V dubnu 2021 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali UNIT architekti s. r. o.

Zpracování územní studie

Územní studie je tvořena dvěma částmi – analytickou a návrhovou.

Analytická část

V analytické části je řešené i širší území nasvěcováno z různých úhlů – jsou shromažďovány podklady a informace o území, probíhají terénní i jiné průzkumy a šetření. Analýzy jsou následně zpracovatelem vyhodnocovány. 

V rámci zpracování analytické části jsme se ve dnech 1. – 6. 6. 2021 setkali v „participačním kontejneru“, ve kterém jsme sbírali podněty k řešení v územní studii. Děkujeme za návštěvu, diskuze a účast na vycházkách, které se uskutečnily ve čtvrtek 3. 6. 2021 a v neděli 6. 6. 2021.

Výstupem z těchto setkání je shrnující zpráva popisující zájmové území z pohledu jeho obyvatel, jejíž součástí je i pracovní mapa zahrnující zákres podnětů získaných v participačním kontejneru od obyvatel.

Během července 2021 probíhalo i reprezentativní sociologické šetření, jehož výsledkem je dokument shrnující názory na život v lokalitě Nové Dvory

Prohlédněte si také video-pozvánku a video s orientací po území.

Návrhová část

Na základě analytické části je zpracován návrh řešení zájmového území.

Návrh územní studie (části analytická i část návrhová) byl zveřejněn od 31. 1. 2022 k náhledu a prostudování na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Návrh studie byl představen 22. 2. 2022 na tzv. veřejném jednání (online), v rámci kterého bylo možné pokládat dotazy. 

V následujících dnech od 23. do 25. 2. 2022 byl v území (na křižovatce ulic Durychova × Štúrova × Libušská) umístěn konzultační kontejner, ve kterém jsme Vás seznamovali s návrhem územní studie a vzájemně nad ním diskutovali.

Připomínky bylo možné podat písemně do pátku 4. 3. 2022 na odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (osobně/poštou/datovou schránkou/e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem – více viz veřejná vyhláška).

Doručené (písemné) připomínky byly vyhodnoceny a předány zpracovateli územní studie k zapracování.

Schválení

Na základě vyhodnocených připomínek byla územní studie upravena. Následně pak pořizovatelem schválena dne 20. 9. 2022. Její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

KONTAKT

Kontaktní osoba pořizovatele a zadavatele územní studie (odbor územního rozvoje MHMP): Anna Kuryviálová (anna.kuryvialova@praha.eu)
 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články