Přejít na hlavní obsah

Nové Dvory

Lokalita Nových Dvorů je klíčovým územím pro rozvoj města. Může zde totiž vzniknout nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita řešená územní studií se nachází na území především dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš).

Ilustrační obrázek aktuality

AKTUALITY

Dne 31. 1. 2022 byl zveřejněn návrh územní studie, které bylo možné do 4. 3. 2022 připomínkovat.

V současné době probíhá evidence a vyhodnocování připomínek, na základě kterých bude návrh územní studie upraven.

ÚZEMNÍ STUDIE

Pro předmětné území je pořizována územní studie (§ 25 a 30 stavebního zákona) na základě podnětu Rady hl. m. Prahy. Územní studie je územně plánovacím podkladem, který konkrétní území komplexně prověřuje, posuzuje možnosti změn v něm a navrhuje jeho možná řešení.

Územní studie je úzce koordinována s dalšími projekty, které jsou pro dané území připravovány – více informací k městským projektům lze dohledat na webu Pražské developerské společnosti a Dopravního podniku hl. m. Prahy

Zadání územní studie bylo dokončeno v březnu 2021 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy po konzultacích s dotčenými městskými částmi, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Pražskou developerskou společností a dalšími.

V dubnu 2021 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali UNIT architekti s. r. o.

Zpracování územní studie

Územní studie je tvořena dvěma částmi – analytickou a návrhovou.

Analytická část

V analytické části je řešené i širší území nasvěcováno z různých úhlů – jsou shromažďovány podklady a informace o území, probíhají terénní i jiné průzkumy a šetření. Analýzy jsou následně zpracovatelem vyhodnocovány. 

V rámci zpracování analytické části jsme se ve dnech 1. – 6. 6. 2021 setkali v „participačním kontejneru“, ve kterém jsme sbírali podněty k řešení v územní studii. Děkujeme za návštěvu, diskuze a účast na vycházkách, které se uskutečnily ve čtvrtek 3. 6. 2021 a v neděli 6. 6. 2021.

Výstupem z těchto setkání je shrnující zpráva popisující zájmové území z pohledu jeho obyvatel, jejíž součástí je i pracovní mapa zahrnující zákres       podnětů získaných v participačním kontejneru od obyvatel.

Během července 2021 probíhalo i reprezentativní sociologické šetření, jehož výsledkem je dokument shrnující názory na život v lokalitě Nové Dvory

Prohlédněte si také video-pozvánku a video s orientací po území.

Návrhová část

Na základě analytické části je zpracován návrh řešení zájmového území.

Návrh územní studie (části analytická i část návrhová) byl zveřejněn od 31. 1. 2022 k náhledu a prostudování na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Návrh studie byl představen 22. 2. 2022 na tzv. veřejném jednání (online), v rámci kterého bylo možné pokládat dotazy. 

V následujících dnech od 23. do 25. 2. 2022 byl v území (na křižovatce ulic Durychova × Štúrova × Libušská) umístěn konzultační kontejner, ve kterém jsme Vás seznamovali s návrhem územní studie a vzájemně nad ním diskutovali.

Připomínky bylo možné podat písemně do pátku 4. 3. 2022 na odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (osobně/poštou/datovou schránkou/e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem – více viz veřejná vyhláška).

Doručené (písemné) připomínky budou následně vyhodnoceny a předány zpracovateli územní studie k zapracování.

Po schválení možnosti využití územní studie budou vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti (iLAS).

KONTAKT

Kontaktní osoba pořizovatele a zadavatele územní studie (odbor územního rozvoje MHMP): Anna Kuryviálová (anna.kuryvialova@praha.eu)
 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Termín pro podávání připomínek vypršel 30. 6. 2022

Ilustrační obrázek aktuality

Poslední dny k připomínkování Metropolitního plánu

Ilustrační obrázek aktuality

Nové Dvory. Rezidenční čtvrť u stejnojmenné stanice metra, jejímž investorem je město

Všechny články