Přejít na hlavní obsah
Výhoda zvoleného procesu (Aktivity 1 až 10) je, že jednotliví klíčoví aktéři jsou zapojeni do přípravy projektu od samého počátku (stejně jako veřejnost). Značně se tak snižuje riziko, že připravený návrh opomene určitého (důležitého) aktéra či proces a tím zdrží celkovou realizaci projektu. Aktivita 11 je tedy spíše vyvrcholením procesu jednání s klíčovými aktéry (s těmi co investují, rozhodují a povolují), kdy si workshopovou formou či jednotlivými jednáními dohodneme a zafixujeme jednotlivé kroky, dokumentaci a investiční procesy, které dovedou projekt až do zdárné realizace a nastaví po-realizační péči.

11.1 Popis a cíl aktivity:

Akční plán tedy “převezme zodpovědnost” od již dokončeného procesního plánu. Jedná se vlastně o časový harmonogram, který Vám pomůže naplánovat jednotlivé kroky/aktivity, cíle každé fáze, zodpovědné osoby, zapojené aktéry, rozpočet (případně objednávky) pro jednotlivé aktivity, a potřebné kroky, aby aktivita byla úspěšně realizována.

11.2 Zodpovědné osoby: 

Koordinátor participace MČ

11.3 Na koho se obrátit:

 • IPR (odpovídající kancelář/sekce) - Podpora při plánování návazných kroků s jednotlivými nástroji
  • doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
 • Kancelář participace IPR - podpora v případě potřeby (konzultace)
 • Kancelář starosty/ky MČ
 • Odbory MHMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace) -
 • Organizace HMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
 • Správci (MČ, HMP)
 • Vlastníci
 • Klíčové místní instituce
 • Případně další (developeři, státní organizace, atd.)

11.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

 

A. Rešerše podkladů

Využijte zkušenosti a praxi z bývalých projektů!!. Proveďte revizi / rešerši již existujících akčních plánů (realizovaných projektů), které byly v minulosti použity ve Vaší či jiné MČ (projekty podobného rozsahu). Všímejte si jednotlivých kroků a časových úseků (od kdy do kdy). Zároveň, pokud dostupné, projděte si monitorovací zprávy / hlášení / závěrečné zprávy těchto realizací a porovnejte, jak se akční plán lišil od realizace (skutečnosti) - zdržení určitých procesů, nečekané překážky, nečekané více náklady, potřebné podklady, nedostatečná praxe, nejasnosti dokumentace, apod.

B. Projednání akčního plánu s klíčovými aktéry

Na půldenní workshop pozvěte klíčové aktéry, kteří budou zapojeni do samotné realizace. Představte aktérům základní obrys finálního návrhu (TIP: Je ideální nasdílet dokument nejméně týden před workshopem, aby měli čas se celým procesem detailně seznámit a připravit připomínky) a uvnitř kolektivu připravte základní obrysy akčního plánu, který je možný následně rozpracovat. Workshop je příležitostí aktérů se vyjádřit k návrhu, upřesnit potřebný čas ke splnění jednotlivých fází, upozornit na možné nejasnosti v procesu a vyplnit jakékoliv mezery. 

Na základě již existujícího vzoru (link), připravte velice hrubý obrys akčního plánu.

Je velice  důležité aby jednotlivé fáze projektu a aktivity byly:

 • Jasně popsané, specifické, srozumitelné - Žádné dvojsmysly. Je jasné čeho chce aktivita dosáhnout.
 • Dosažitelné - Je jasné, co je cílem jednotlivé aktivity, jaký bude finální výstup a jak je tento výstup relevantní k celému projektu.
 • Relevantní - Aktivita je potřebná pro úspěch projektu.
 • Splnitelné v určitém časovém rámci - Aktivitu lze ukončit v rámci trvání projektu.
 • Měřitelné - Jste schopni vyhodnotit, že aktivita byla splněna správně (např. počet zapojených lidí, počet připravených studií).

C. Zpracování akčního plánu / postupu vedoucí k realizaci

V návaznosti na výstupu workshopu s klíčovými aktéry, vypracujte podrobný akční plán a pošlete zpátky k připomínkování (těm co investují, rozhodují/vyjadřují se, povolují).

D. Finalizace návrhu s projednaným akčním plánem

FInální podoba návrhu společně s akčním plánem bude připravena pro schválení RMČ a RHMP.

E. Schválení akčního plánu RHMP a RMČ

Schválení následných kroků RMČ a RHMP (vč. financování) vedoucích k realizaci projektu.

11.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

 • Výstup 11. Akční plán.

11.6 Rozpočet:

V případě použití externích dodavatelů, je možné použít rozpočet Koordinátorů MČ (Návod k proplácení výdajů).

11.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

3 měsíce.

11.8 Dejte si pozor:

Kromě klíčových aktérů nezapomínejte průběžně projednávat draft Akčního plánu s politickou reprezentací.

11.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

TABULKA

11.10 Souběžné aktivity:

Během Aktivity 11 si objednejte dlouhou dovolenou ;).