Přejít na hlavní obsah
V rámci diskuse během kulatého stolu (Aktivita 2) dojdete k závěru, jaké další podkladové/technické materiály budou zapotřebí pro přípravu zadání projektu (např. dendrologický průzkum, průzkum evapotranspirace, kvalita podloží, průzkum potenciálů pro nocleh lidí bez domova, inventura mobiliáře, demografická analýza apod.), a kdo bude za jejich zpracování zodpovídat.

3.1 Popis a cíl aktivity:

Odborné podklady společně s Průzkumem potřeb (Aktivita 5) jsou důležitým materiálem, na jehož základě dojde ke zpracování návrhu řešení projektu. S některými podkladovými analýzami nemusíte čekat až na výsledek jednání kulatých stolů - můžete je objednat již předtím. Např. pokud je cílem projektu úprava hospodaření s dešťovou vodou a zmlazení stromořadí, můžete objednat hydrogeologický průzkum, průzkum vsakování a dendrologickou analýzu hned zpočátku. Pokud je naopak cílem projektu například strategie udržitelného turismu, můžete třeba zadat průzkum a monitoring pohybu turistů a průzkum ekonomického zdraví provozoven už před kulatými stoly. Doplňkové analýzy poté můžete objednat dodatečně až poté, co vyplynou z jednání kulatých stolů.

3.2 Zodpovědná osoba: 

Koordinátor participace MČ

3.3 Na koho se obrátit:

 • Kancelář starosty/ky MČ
 • IPR - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
 • Kancelář participace IPR - podpora při plánování projektů (konzultace)
 • Odbory MHMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
 • Organizace HMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)

DŮLEŽITÉ: 

 • Správci (MČ, HMP)
 • Vlastníci
 • Klíčové místní instituce
 • Případně další (developeři, státní organizace, atd.)

3.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

 

A. Seznam podkladových analýz včetně útvarů, které je budou objednávat

Většinu podkladových analýz budu objednávat jednotlivé odbory MČ a partnerské organizace HMP. Např. dendrologickou analýzu může objednávat odbor životního prostředí MČ nebo třeba odbor ochrany prostředí HMP - vše záleží na dohodě v rámci kulatých stolů nebo následných diskuzí.

B. Zadání a vypracování jednotlivých podkladových analýz 

Zadání jednotlivých podkladových analýz třetí straně a sdílení finální podoby analýz napříč klíčovými aktéry.

3.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

 • Výstup 3A: Seznam podkladových analýz s odpovědnými útvary (Vzor)
 • Výstup 3B: Odborná podkladová analýza (může být více analýz) (Příklad zadání 1)

3.6 Rozpočet:

Podkladové analýzy mohou být pořízeny z rozpočtu MČ i z rozpočtu koordinátora, nicméně některé analýzy mohou být pořízeny z rozpočtů partnerů - zejména z rozpočtu HMP nebo i soukromých vlastníků či investorů. Prosím oslovte IPR pro pomoc s tímto bodem.

3.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

Záleží na typu projektu a množství podkladů  (týdny – měsíce).

3.8 Dejte si pozor:

Je důležité detailně naplánovat celý proces dodání odborných podkladů/služby. Kdo je zodpovědná osoba na straně MČ, jaký je harmonogram celého procesu (do kdy bude připraveno zadání, objednávka, výběr dodavatele, předání první pracovní verze, předání hotového produktu), kolik bude stát celý proces.

3.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

V této fázi komunikujte pouze s klíčovými aktéry. Na komunikaci s veřejností bude čas v dalších aktivitách a fázích.

3.10 Souběžné aktivity:

Analýzy a jejich vypracování mohou trvat měsíce. Souběžně s Aktivitou 3 můžete tedy připravovat mapování uživatelů a komunit - viz Aktivita 4 a začít připravovat, realizovat Aktivitu 5 - Nastavení podrobného procesního plánu a Aktivitu 6 - Průzkum potřeb.