Přejít na hlavní obsah
Průzkum potřeb je součástí analytických podkladů pro tvorbu návrhu. Jedná se o sběr informací o tom, jak uživatelé využívají danou lokalitu, službu nebo produkt, jaké problémy či hodnoty vnímají, a co podle jejich názoru potřebuje být změněno, zachováno nebo posíleno.

6.1 Popis a cíl aktivity:

Průzkum potřeb lze přirovnat k tomu, jak zkoumáme chování uživatelů během re-designu webových stránek: kde se online uživatelé ztrácejí, co jim není jasné, kam klikají marně bez odezvy, jakým textům nebo obrázkům nerozumí, a které grafické prvky je ruší. Tento stejný cíl má i Aktivita 6 při návrhu nebo revitalizaci veřejných prostor, služeb nebo programů pro veřejnost.

Kromě zjištění potřeb uživatelů pomáhá Aktivita 6 pochopit i souvislosti a specifické vztahy v území, které nemusí být na první pohled zjevné. Také může sloužit k pochopení názorů občanů na konkrétní témata (dopravu, klimatickou změnu, znečištění ovzduší, bezpečnost, udržitelný rozvoj MČ). Aktivitou 6 jasně dáváte najevo, že Vás zajímají potřeby místních obyvatel a že máte zájem je zapojit do přípravy projektu nebo návrhu.

V návaznosti na Aktivitu 4 (Mapování komunit), během které jste podrobně identifikovali aktéry v dané lokalitě, můžete prostřednictvím průzkumu potřeb zjistit, jaké potřeby, zájmy, očekávání a dynamiku vztahů mezi nimi mají místní komunity a aktéři, a zároveň jak vnímají současný stav veřejného prostranství nebo určitého tématu.

V rámci zjišťování potřeb se budete zajímat o širokou škálu témat a otázek: jak často dané místo navštěvují, jak ho využívají, jaké jeho charakteristiky si momentálně nejvíce cení, co jim na něm chybí, jaké aktivity by nejraději vykonávali právě tam, jaké potřeby by měla nová verze služby pokrýt, jaká strategická témata by měla městská část sledovat, a další.

Vždy kombinujeme více metod a nástrojů, jako jsou například: 

Fáze zjišťování potřeb může mít důležité sekundární cíle, jako například:

 • Zahájit diskuzi mezi uživateli veřejného prostranství
 • Prozkoumat potřeby místních obyvatel
 • Zjistit názory uživatelů na určité otázky / skutečnosti
 • Sběr podnětů a zpětné vazby
 • Určení priorit obyvatel
 • Nalézt shodu mezi uživatel
 • Posílení identity k určitému místu, atd.

6.2 Zodpovědná osoba: 

Koordinátor participace MČ

6.3 Na koho se obrátit:

 • Kancelář starosty/ky MČ
 • IPR (odpovídající kancelář / sekce) - podpora při plánování jednotlivých aktivit (konzultace)
 • Kancelář participace IPR - podpora při plánování jednotlivých aktivit (konzultace)

6.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

Jednotlivé kroky v této aktivitě se budou lišit podle vybraných nástrojů. Nicméně, je několik základních kroků, které vždy budete muset aplikovat ve spolupráci s dodavatelem participačních služeb.

A. Vybrání potřebných nástrojů a metod participace

Jakmile víte záměr a cíle participativního procesu, můžete se začít rozhodovat jaké konkrétní nástroje použít. Nejlépe je použít následující matici

B. Zajištění dodavatele služby (pokud relevantní)

 

C. Analýza potřeb (výstup)

 

6.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

 • Výstup 6A: Zpráva z 1. Fáze participace - Analýza potřeb

6.6 Rozpočet:

V případě použití externích dodavatelů, je možné použít rozpočet Koordinátorů MČ (návod k proplácení výdajů). Zjišťování potřeb je spolu s Konzultací návrhu (Aktivita 8) finančně nejvíce náročná aktivita - velkou část aktivit budete outsourcovat z rozpočtu koordinátorů nebo z dalších zdrojů (rozpočet MČ, partnerských organizací nebo i soukromých investorů).

6.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

2 - 3 měsíce, mimo letní prázdniny (nejlépe) a mimo advent. Nejlepší období jsou září - listopad, březen-červen, kdy je nejvíce lidí aktivních (přítomných) ve veřejném prostoru.

6.8 Dejte si pozor:

Ne všechny nástroje lze používat samostatně ale někdy je zapotřebí kombinovat několik nástrojů zároveň. Např. dotazník se nehodí jako samostatná metoda pro komplexní porozumění potřeb uživatelů a pro komplexní zhodnocení problematických míst a hodnot území a často se používá v kombinaci se sousedským setkáním nad mapou či komunitní vycházkou / cyklovyjížďka. Dotazníkové šetření tvořte ve spolupráci se sociologem, který Vám pomůže dobře definovat účel šetření, zformulovat otázky a připravit zadání pro zpracovatele šetření. Zároveň kontroluje kvalitu výstupů šetření a jejich správnou interpretaci.

6.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

 

6.10 Souběžné aktivity:

Aktivita 6 je natolik rozsáhlá a důležitá, že ji nelze příliš kombinovat a prolínat s jinými aktivitami. Mohou ještě dobíhat dílčí analýzy (Aktivita 3) a zároveň může zpracovatel již tvořit přípravu pro první Návrh (Aktivita 7).