Přejít na hlavní obsah
Průzkum potřeb je součástí analytických podkladů pro tvorbu návrhu. Průzkum potřeb je vlastně zjišťování toho, jak uživatelé používají danou lokalitu, službu či produkt, jaké vnímají problémy či hodnoty, co je z jejich pohledu potřeba změnit či zachovat nebo posílit.

6.1 Popis a cíl aktivity:

Analogií průzkumu potřeb je například zjišťování chování uživatelů při re-designu webových stránek: kde se online uživatelé ztrácí, čemu nerozumí, kde marně klikají bez odezvy nebo jakým textům či obrázkům nerozumí, které grafické prvky je ruší. Stejný cíl má i Aktivita 6 při designu nebo re-designu veřejných prostranství, služeb či programů pro veřejnost. 

Kromě zjištění potřeb uživatelů pomůže Aktivita 6 pochopit i souvislosti a specifické vztahy v území, které na první pohled nemusí být patrné. Také může být použit k pochopení názorů občanů ke konkrétním tématům (doprava, klimatická změna, znečištění ovzduší, bezpečnost, udržitelný rozvoj MČ). Díky Aktivitě 6 dáváte jasně najevo, že Vás zajímají potřeby místních obyvatel, a máte zájem je zapojit do přípravy projektu/návrhu.

V návaznosti na Aktivitu 4 (Mapování komunit), při které jste detailně identifikovali aktéry dané lokality, můžete prostřednictvím průzkumu potřeb zjistit, jaké mají místní komunity a aktéři potřeby, zájmy, očekávání, dynamiku vztahů mezi sebou a zároveň jak vnímají současný stav veřejného prostranství/určitého tématu.

V rámci zjišťování potřeb se budete zajímat o pestrou škálu témat a otázek: jak často místo navštěvují, jak místo využívají, jaké charakteristiky si momentálně nejvíce cení, co jim chybí, jakým aktivitám by se nejradši věnovali v daném místě, jaké potřeby by měla pokrývat nová verze služby, jaká strategická témata by měla městská část sledovat, apod.

Vždy kombinujeme více metod a nástrojů, jako např.: 

Fáze zjišťování potřeb může mít důležité sekundární cíle, jako například:

 • Zahájit diskuzi mezi uživateli veřejného prostranství
 • Prozkoumat potřeby místních obyvatel
 • Zjistit názory uživatelů na určité otázky / skutečnosti
 • Sběr podnětů a zpětné vazby
 • Určení priorit obyvatel
 • Nalézt shodu mezi uživatel
 • Posílení identity k určitému místu, atd.

6.2 Zodpovědná osoba: 

Koordinátor participace MČ

6.3 Na koho se obrátit:

 • Kancelář starosty/ky MČ
 • IPR (odpovídající kancelář / sekce) - podpora při plánování jednotlivých aktivit (konzultace)
 • Kancelář participace IPR - podpora při plánování jednotlivých aktivit (konzultace)

6.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

Jednotlivé kroky v této aktivitě se budou lišit podle vybraných nástrojů. Nicméně, je několik základních kroků, které vždy budete muset aplikovat ve spolupráci s dodavatelem participačních služeb.

A. Vybrání potřebných nástrojů a metod participace

Jakmile víte záměr a cíle participativního procesu, můžete se začít rozhodovat jaké konkrétní nástroje použít. Nejlépe je použít následující matici

B. Zajištění dodavatele služby (pokud relevantní)

 

C. Analýza potřeb (výstup)

 

6.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

 • Výstup 6A: Zpráva z 1. Fáze participace - Analýza potřeb

6.6 Rozpočet:

V případě použití externích dodavatelů, je možné použít rozpočet Koordinátorů MČ (návod k proplácení výdajů). Zjišťování potřeb je spolu s Konzultací návrhu (Aktivita 8) finančně nejvíce náročná aktivita - velkou část aktivit budete outsourcovat z rozpočtu koordinátorů nebo z dalších zdrojů (rozpočet MČ, partnerských organizací nebo i soukromých investorů).

6.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

2-3 měsíce, mimo letní prázdniny (nejlépe) a mimo advent. Nejlepší období jsou září - listopad, březen-červen, kdy je nejvíce lidí aktivních (přítomných) ve veřejném prostoru.

6.8 Dejte si pozor:

Ne všechny nástroje lze používat samostatně ale někdy je zapotřebí kombinovat několik nástrojů zároveň. Např. dotazník se nehodí jako samostatná metoda pro komplexní porozumění potřeb uživatelů a pro komplexní zhodnocení problematických míst a hodnot území a často se používá v kombinaci se sousedským setkáním nad mapou či komunitní vycházkou / cyklovyjížďka. Dotazníkové šetření tvořte ve spolupráci se sociologem, který Vám pomůže dobře definovat účel šetření, zformulovat otázky a připravit zadání pro zpracovatele šetření. Zároveň kontroluje kvalitu výstupů šetření a jejich správnou interpretaci.

6.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

TABULKA

6.10 Souběžné aktivity:

Aktivita 6 je natolik rozsáhlá a důležitá, že ji nelze příliš kombinovat a prolínat s jinými aktivitami. Mohou ještě dobíhat dílčí analýzy (Aktivita 3) a zároveň může zpracovatel již tvořit přípravu pro první Návrh (Aktivita 7).